Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Reliable Metering for the Hydrogen Supply Chain to enable a Sustainable Hydrogen Economy

Alternativ tittel: Pålitelig måling av hydrogentransport for å muliggjøre en bærekraftig hydrogensektor

Tildelt: kr 14,0 mill.

Ved kjøp aog salg av hydrogen er det en forutsetning at mengde og kvalitet blir målt nøyaktig og sporbart. For å overføre måleteknologi fra olje/gassindustrien og for å etablere nye målesystemer med tilstrekkelig nøyaktighet er det behov for et omfattende FoU-arbeid. Målet til HyMe er å bidra til dette ved å utvikle kunnskap, øke kompetanse og etablere metodikk som muliggjør utvikling av pålitelige og kosteffektive målere og målestasjoner for hydrogenbaserte energibærere. Hydrogen kan transporteres på ulike måter, f.eks. som trykksatt gass, blandet med naturgass, flytende eller som amoniakk. For å sikre nøyaktig måling er det nødvendig å vite hvordan egenskapen til hydrogenfluidet endrer seg med trykk og temperatur og hvordan ulike måleteknologier responderer på ulike hydrogenformer. Prosjektet vil undersøke hvilke begrensninger som finnes med dagens tilgjengelige målere, og utvikle metoder for å forbedre ytelsen til enkeltmålere. Målestasjoner for hydrogen er sammensatt av ulike enkeltmålere for å bestemme mengde og analyse/prøvetakingsutstyr for å bestemme kvaliteten til fluidet. HyMe vil undersøke hvilke prosessbetingelser målestasjoner langs ulike transportkjeder har og hvilke ytelseskrav som stilles til målestasjonene. Det vil beregnes hvordan usikkerhet i målingene forplanter seg gjennom ulike transportkjeder. Basert på dette vil det utvikles metodikk for design og usikkerhetsanalyse av komplette transportkjeder og målestasjoner. For at målesystemer skal bli godkjent av industri og myndigheter er det behov for at utstyres kalibreres og verifiseres på en kontrollert og sporbar måte. Utfordringer og muligheter for å eablere praktiske, påliteelige og sporbar kalibrering av kommersielle målere vil bli undersøkt. Prosjketet vil også bygge kompetanse om hvordan lekkasje og kvalitetsendringer gjennom leveransekjeder kan detekteres og kvantifiseres. Dette er viktig for at hydrogentransport kan foregå sikkert og kosteffektivt.

The HyMe project will develop knowledge, increase competence and establish methodology to enable reliable, traceable, and accurate metering of hydrogen-based energy carriers in targeted hydrogen supply chains (HSCs). Such accurate and traceable measurements are essential to ensure fair custody transfer and trade, and from a safety point of view. Based on a wide range of commercial meters for e.g. oil and gas, the project will investigate how current key metering technologies respond to different hydrogen-based energy carriers, and which gaps there are. Methods to improve meter performance will be developed. Further, in a metering station, e.g. a custody transfer metering station, several meters and sampling systems are typically combined to get all the necessary details about the fluid being transferred. The project will investigate the measurement needs (with respect to energy, quantity, quality) and typical process conditions (temperature, pressure, fluid state, rate) etc. for the targeted HSC, and develop methodologies and recommendations for design and analysis of measuring stations. Establishing recommendations, guidelines, and best practice for metering station design require understanding of meter and fluid behavior, and how the fluid behavior influences the meter performance. Further, to design HSCs, fundamental understanding of how metering uncertainties propagate through supply chains is essential. Knowledge is also required for detection and quantification of losses and quality degration along the supply chain, as loss and quality are important aspects for cost reduction and safety in transport, storage and distribution of hydrogen-based energy carriers. For the meters and metering stations to be approved for use by industry and authorities, the technologies need to be calibrated and verified in a controlled and traceable manner. Challenges and possibilities for practical, reliable and traceable calibration of commercial meters will be investigated.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi