Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized treatment and care for chronic hepatitis B

Alternativ tittel: Persontilpasset behandling og oppfølging av kronisk hepatitt B-infeksjon.

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektet Personalized treatment and care for chronic hepatitis har som mål å bedre oppfølgingen av pasienter med kronisk hepatitt B, og samsvarer med Verdens helseorganisasjons (WHO) plan for å eliminere virushepatitt som et globalt folkehelseproblem innen 2030. Globalt er det anslått at 296 millioner mennesker har kronisk hepatitt B, og infeksjonen forårsaker 820 000 dødsfall hvert år. Norge har adoptert WHOs mål om eliminasjon av virushepatitt innen 2030. Utfordringen angripes fra flere vinkler: • Diagnose og spesialisthenvisning: I Norge er det i hovedsak innvandrere og immigranter fra ikke-vestlige land som har kronisk hepatitt B, og en stor andel av disse kjenner ikke til sykdommen. Caritas, en velferdsorganisasjon med bred kontaktflate blant innvandrer- og immigrantmiljøer, vil utvikle informasjonsmateriell og -kanaler og spre kulturelt tilpasset informasjon om sykdommen. Målet er å øke antallet pasienter som får korrekt oppfølging av spesialisthelsetjenesten. • Bedre diagnostiske verktøy: Det medisinsk-tekniske innovasjonsforetaket Zimmer & Peacock vil med hjelp av ny teknologi utvikle en pasientnær test for å måle hepatitt B-virus i blod. Å kunne gjøre hepatitt B-virusmålinger utenfor sykehuslaboratorier vil være et paradigmeskift i oppfølging av kronisk hepatitt B, særlig blant marginaliserte befolkningsgrupper og i lavinntektsland. • Persontilpasset behandling: Dagens behandling av kronisk hepatitt B tar i liten grad hensyn til individuell variasjon i sykdomsutvikling og behandlingsrespons. Prosjektet har som mål å avdekke de immunologiske mekanismene som ligger bak det variable sykdomsforløpet, og påvise markører som tillater persontilpasset behandling. Denne forskningen vil i hovedsak foregå på Oslo universitetssykehus i Oslo og på Karolinska Instituttet i Stockholm. Resultatene kan på sikt bane vei for helt nye behandlingsprinsipper for kronisk hepatitt B og vil være et løft i arbeidet for eliminasjon av virushepatitt som folkehelseproblem.

Norway has sanctioned the World Health Organization’s plan to eliminate viral hepatitis as a public health threat by 2030, but this cannot be achieved with a one-dimensional approach. Therefore, we have partnered with stakeholders outside academia to address some of the main barriers to elimination of chronic hepatitis B (CHB): 1) Diagnosis and referral to care: In Norway, CHB mainly affects immigrants, and a large proportion of individuals with CHB are unaware of their infection. In the present proposal, we have partnered with Caritas, a key stakeholder in the immigrant community. We aim to develop and disseminate culturally adapted health information to immigrant populations and promote referral to care in selected cities in Norway. 2) Better diagnostic tools: Hepatitis B virus (HBV) viral load measurement is currently performed at highly specialized laboratories and is a major bottleneck in CHB programs. In collaboration with a Norwegian medical technology company (Zimmer & Peacock) we will explore a new principle of HBV viral load measurement. If successful, this can be a game-changer in CHB care globally. 3) Personalized treatment: The current state-of-the-art in the management of CHB is largely a one-size-fits-all model. With this proposal, we aim to use stored blood samples from a multicentre clinical trial (The Nuc-Stop Study) to decipher the immunological mechanisms responsible for the highly variable response to HBV infection. We will identify prognostic biomarkers that will allow a more personalized approach to CHB treatment and care. Through collaboration with a world-leading immunological laboratory, we have access to cutting-edge equipment, which will maximize the impact of our project and ensure skill transfer to our own institution. Results of this study may pave the road for new and curative treatment principles for chronic hepatitis B, which will be a major leap in the global elimination efforts.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering