Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Hybrid, energy-efficient farming by combined greenhouse and vertical growth

Alternativ tittel: Hybride, energieffektive veksthus ved kombinert vertikaldyrking og tradisjonell veksthusproduksjon (HybridVekst)

Tildelt: kr 1,1 mill.

Hybride, energieffektive veksthus ved kombinert vertikaldyrking og tradisjonell veksthusproduksjon (HybridVekst) HybridVekst er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF (SINTEF Energi, SINTEF Ocean og SINTEF Industri), to gartnerier (Viken Gartneri og Snarum Gartneri), og Gartnerforbundet. Formålet med prosjektet er å utvikle og utrede potensialet for hybride veksthus i Norge ved kombinert vertikal- og tradisjonell veksthusproduksjon. Vertikale produksjonsanlegg i kombinasjon med tradisjonelle veksthus er allerede installert ved de to gartneriene. I det hybride konseptet vokser ungplantene i noen uker i vertikalanlegget før de blir flyttet over til det tradisjonelle veksthuset for endelig sluttvekst. Fordelen med dette er at plantene vokser i et kontrollert vekstmiljø mens de er unge og mest sårbare, mens sluttveksten i det tradisjonelle veksthuset gir bedre tilgang til næringsstoffer, lys og CO2 som plantene trenger mer av i denne fasen. De hybride veksthusanleggene er unike i Norge, og konseptet er blitt testet og analysert kun i begrenset omfang rundt omkring i verden. Viken og Snarum Gartneri vil fungere som casestudier i prosjektet. Utfordringen i dag er at vekstlysene i vertikaldelen (LED-lamper) gir store mengder varme som man må bli kvitt med kjøleanlegg og ventilasjon for at det ikke skal bli for varmt for plantene. Operasjonelle data fra gartneriene vil bli modellert og analysert i detalj med tanke på maksimal utnyttelse av overskuddsvarmen fra vertikaldelen for å varme opp det tradisjonelle veksthuset. Dette vil medføre optimalisert drift og redusert energibruk, samtidig med lavere utslipp av CO2 som en følge av redusert bruk av propankjel til oppvarming. Systemer med bruk av integrerte varmepumper vil bli studert, sammen med muligheten for termisk energilagring for en mer balansert energibruk i de hybride veksthusene.

At Viken and Snarum greenhouses, vertical farming systems have already been installed in combination with their traditional greenhouse facilities. The hybrid farming facilities are unique in Norway, and the concept has been tested and analysed to a limited degree around the world. In HybriGrowth, the Viken and Snarum facilities will act as in-depth case studies, and the potential of hybrid farming systems will be investigated in detail. The main challenge today is that the artificial growth lights in the vertical farming systems generate large amount of heat, which calls both for efficient cooling and an improved recovery of the surplus heat. In the project, operational data from the hybrid greenhouses will be modelled and analysed in detail to optimise the use of waste heat from the vertical section for heating of the adjacent traditional greenhouse. Specific measures will be applied for optimised operation and energy savings, in addition to a minimal carbon footprint by a reduced use of fossil fuels. Systems with use of integrated heat pumps will be studied, together with the feasibility of thermal energy storage to reduce the overall energy consumption in the greenhouses. The aim is to demonstrate a sustainable concept for increased productivity and profitability in Norwegian greenhouses by energy-efficient operation and optimised control of the indoor growth conditions.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder

Temaer og emner