Tilbake til søkeresultatene

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow

Alternativ tittel: Effektiv resirkulering av ee-avfall gjennom automatisert og intelligent ressurs dataflyt

Tildelt: kr 14,6 mill.

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall) som inneholder en stor andel verdifulle ressurser. I tillegg vil realiseringen av det grønne overgangsmålet under det europeiske «Grønne givet» avhenge sterkt av fremskrittene innen digitale og fornybare teknologier. Dette vil igjen akselerere bruk og tap av kritiske råvarer (CRM) og sjeldne jordartsmetaller (REEs). Gitt mangelen på data og utfordringene med å samle inn og dele konfidensielle og proprietære data, har effektiv håndtering av ee-avfall blitt en vanskelig oppgave for myndighetene. Derfor vil etablering av et informasjonssystem være avgjørende for å muliggjøre systematisk og automatisk identifisering av hensiktsmessige metoder for effektiv resirkulering og gjenvinning av ressurser fra ee-avfallsstrømmen. REWARD vil tilby en integrert informasjonsinfrastruktur for å lette automatisert datadeling og identifisere optimale resirkuleringsalternativer for ee-avfallsressurser hos stakeholderne. Data om kvantiteten og kvaliteten på generering av ee-avfallet og ressursene (CRM og REE), sammen med data om sosiale, miljømessige og økonomiske (SEE) parametere for resirkuleringsprosesser, vil bli lagt inn i REWARDs informasjonsstruktur. Der foregår en systematisk identifisering av optimal resirkuleringspraksis som bidrar til å maksimere utvinningen av verdifulle ressurser, inkludert CRM og REE. Resultatet av dette prosjektet vil være et uvurderlig verktøy for fremtidig ressursplanlegging og politiske anbefalinger for forbedring av ee-avfallsressursgjenvinningen.

The rapid technological advances with the increasing application of ICT have accelerated the generation of electronic waste (e-waste). In addition, the green transition objectives under the European Green Deal advocate the utilization of renewable technologies and digital infrastructures, which will continue to increase the demand for critical raw materials, especially rare-earth elements. Inefficient waste management systems are identified as one of the most challenging barriers to transitioning to a sustainable and circular economy (CE). The lack of high-quality data from various stakeholders at the national and international levels, as well as the heterogeneous nature of e-waste makes the challenge of regulating and supporting e-waste management systems a daunting task for the authorities. In addition, insufficient information about the quantity of e-waste, diversity of products, and resource quality have created multi-dimensional e-waste management challenges for local, national, and international authorities. REWARD will provide an integrated information infrastructure, that aims at systematically identifying reusable and recyclable materials in e-waste products while determining the associated social, environmental, and economic (SEE) dimensions of circularity interventions. In REWARD, the data on e-waste generation and e-waste resources, along with SEE parameters will be fed to the integrated information infrastructure to facilitate automated data sharing and identifying optimal e-waste resource recycling options among e-waste actors. REWARD will also provide an invaluable tool for future resource planning and policy recommendations for the improvement of e-waste resource recovery. REWARD addresses the following thematic priorities (i) resource-efficient ways of covering consumer needs, (ii) increased material recycling and use of recycled materials, and (iii) identifying barriers and solutions to circular business models and value chains.

Budsjettformål:

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi