Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Arbeidsseminar om norske løsninger for sirkulær bioøkonomi: Teknologier, muligheter og hindringer for storskala, norsk proteinindustri

Tildelt: kr 99 999

Behovet: Det satses bredt i Norge på nye, mer bærekraftige fôrmaterialer for akvakultur og husdyrproduksjon. Det har gitt et bredt sett med enkeltsatsinger og et betydelig kunskapsbehov om helheten. Vi viser f.eks. til programplanene for Havbruk, Biotek2021 og Bionær: Tre forhold illustrerer kunnskapsbehovet: (1) De nye teknologiene har stor spredning i produktfunksjon (teknologivalg, råstoffgrunnlag og kostnadsstruktur) og det er vanskelig å se helheten. (2) Høyt kostnadsnivå for nye løsninger sammenlignet med f.eks. basis proteinråvarer som soyaprotein skaper usikkerhet og hindrer investeringer. (3) Fôrproblematikken går på tvers av blå-, grønn og skogsektorene, samt håndtering av organisk restmasse som biorester, matavfall, slam mm. dvs. den støter mot uoversiktlige rammebetingelser og atskilte myndighetsområder i offentlig forvaltning. Seminaret er nyskapende: Det er etter vår vurdering lite tilgjengelig kunnskap om sammenhengen mellom grunnleggende markedsforhold, industridynamikk, politisk regime og fremtidsmuligheter for ny norsk proteinproduksjon. Seminaret støtter opp om pågående aktiviteter: Opprinnelsen finnes i prosjektet BioCycles – p.nr 295063, finansiert av Havbruk og ledet av SINTEF Ocean med flere norske og internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg til å støtte opp om prioriterte oppgaver under flere forskningsprogrammer, ser vi verdien av seminaret i sammenheng med både satsinger innenfor Grønn plattform og den nylig utlyste satsingen på «Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked» og som mulig bidrag til videre arbeid med utfordringene i det norske fôrmarkedet. Mulighetene ligger i at seminaret dekker bredden i pågående satsinger, realismen gjennom å påpeke erfaringer og utfordringer med hensyn til industridynamikk og konkurranse, samt muligheter i utvikling av regimer for god risikohåndtering og samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning