Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO for ledelse av EERA JP e3s SP-3 Integrated assessment modeling of the energy system

Tildelt: kr 0,30 mill.

Arbeidet skal støtte posisjonering innenfor følgende områder og tema: Innen energisystem vil det jobbes mot modellering og organisering av markeder spesielt med tanke på hvordan forskingen kan bidra til sikre Norges rolle som en sentral energinasjon gjennom evnen til å støtte energi transisjonen i Europa. Arbeidet koordinerer og drar inn forsking på slutt-kunde roller og involvering i energi transisjonen, og søker koordinere mot aktiviteter i CINELDI og muligheter som vil oppstå for CINELDI knyttet til energibruk i bygg. Energipolitisk i forhold til rollen til energibærere som energinasjonen Norge leverer på: (vann)kraft, naturgass og hydrogen. Dette er områder hvor samarbeid mellom forskingsmiljøene i Norge er viktig for å forstå mulighetsrommet for rolle og næringsmuligheter disse energivektorene gir. Arbeidet organiseres i 4 aktiviteter: 1. Deltakelse i styret for e3s, månedlige/bi-månedlige møter med 2 fysiske møtepunkt i året. Her følges arbeidsgruppene i e3s opp og det grunnlaget for utvelgelse av nye arbeidsgrupper settes opp relatert til strategien for e3s. Reisetid benyttes til forberedelse og etterarbeid. 2. Delta i e3s arbeidet rettet mot c og d og tilsvarende. Herunder bidra med å synliggjøre norsk kompetanse og relevans gjennom bidrag til prioriterte White Papers som produseres. Målsetningen er å bidra til produksjon av et White Paper årlig herunder lede utforming av et White Paper. 3. Koordinerende virksomhet mellom e3s og CETP partnerskapet knyttet til energisystemmodellering, transisjonsmodellering og behov for teknologirelevant samfunnsforskning. 4. Delta som representant fra e3s inn mot ekspert gruppen som EERA ønsker skal kunne mobilisere og rådgi kommisjonen i forhold til det grønne skiftet.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi