Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

In vitro methods for screening novel ingredients

Alternativ tittel: In vitro-metoder for screening av nye ingredienser

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

336672

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

To av FNs globale bærekraftsmål (SDG) er å oppnå matsikkerhet og bedre ernæring (SDG 2), og bevare marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (SDG 14). De siste årene har fiskekonsumet per innbygger nesten doblet seg. Dette øker etterspørselen etter fisk og setter ville fiskebestander under press. Akvakultur forventes å dekke 62 % av denne etterspørselen innen 2030. Mens oppdrett og sykdomsbekjempelse har forbedret fiskehelsen og velferden, er forbedret fôr og tilsetningsstoffer det grunnleggende middelet for å forbedre fiskeytelsen i akvakultur. For å forbedre akvakulturens miljømessige og økonomiske bærekraft, har bruken av marine komponenter i fôr blitt redusert betraktelig. Utarbeidelse av nye fôr, ved bruk av nye råvarer, må sikre at både fisk og sluttprodukter er av høyeste kvalitet. Foreløpig er in vivo-forsøk de vanligste strategiene for å studere effekten av nye proteinkilder eller fôrtilsetningsstoffer. Selv om det er fysiologisk relevant, har in vivo-forsøk flere etiske og praktiske ulemper, i tillegg til å være tidkrevende og kostbare. In vitro-modeller gir muligheten til å erstatte in vivo-modeller. For tiden er det flere in vitro-modeller basert på cellelinjer. Ved hjelp av disse verktøyene kan vi indirekte bestemme effekten av nye fôrtilsetningsstoffer eller bioaktive komponenter i fisken. Dette industrielle PhD-prosjektet skal øke kunnskapen om ernæring og helse, spesielt om samspillet mellom fôrblandinger og deres absorpsjon på celler. Et in vitro-system vil bli utviklet for å screene nye ingredienser eller bioaktive komponenter. Dette vil direkte bidra til å utvikle nye dietter og redusere tiden og antallet dyr som brukes til å teste nye diettformuleringer. Resultatet av PhD-prosjektet vil gi essensielle løsninger til akvakultursektoren som gjør at laksenæringen kan ekspandere bærekraftig uten at det går på bekostning av fiskehelse og velferd.

The Atlantic salmon (Salma salar) aquaculture has increased intensely in recent years alongside the culture of other fish species and has become one of the fastest-growing food-producing sectors. To ensure production growth improvements in fish growth and health are essential. The elaboration of new feeds, using novel raw materials, needs to ensure that both fish and final products are of the highest quality. Currently, in vivo trials are the most common strategies to study the effect of new protein sources or feed additives, and more sustainable alternatives are highly needed. Furthermore, Ax is widely used for flesh pigmentation of salmonid fish, and at present, it constitutes a major part of the feed cost. Beyond this, Ax could have other physiological functions, such as being an antioxidant or a precursor of vitamin A. To this aim, nanotechnology has emerged as a powerful means of encapsulating, protecting, and delivering bioactive substances in foods, thereby improving their efficacy. These nanoscale delivery systems should be constructed entirely from food-grade ingredients and should be designed to provide resistance against the elevated temperatures, light levels, and oxygen levels they may be exposed to during food processing and storage. This industrial PhD project will contribute to increasing the knowledge on nutrition, encapsulation, and health, in particular on the interaction between feed compounds and their absorption on cells. An in vitro system will be developed to screen novel ingredients or bioactive compounds. This will directly contribute towards the development of new diets and reduce the time and number of animals used for testing new diet formulations. The outcome of the PhD project will provide essential solutions to the aquaculture sector that enable the salmon industry to expand in a sustainable manner without compromising fish health and welfare.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd