Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET - Smart Digital Solution for Local Green Energy Management

Alternativ tittel: Smart Digital Løsning for Bærekraftig Lokal Energistyring

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336713

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Nyere retningslinjer og forskrifter som omhandler økt bruk av grønn energi, reduksjon av klimagassutslipp og markedsliberalisering, slik som EU-avtalen om ren energi for alle europeere som ble fullført i 2019, søker å fremme nye roller for innbyggerne i forvaltningen av egenprodusert fornybar energi og utvikling av lokale energimarkeder. Smart Local Energy Systems (SLES) er et nytt konsept som anses som en nøkkeltilnærming som tar sikte på å støtte netto null-gassutslipp gjennom desentralisering og digitalisering. Den foreslår bruk av intelligent analyse for å støtte korrelert produksjon, lagring og handel i lokal skala for å redusere CO2-utslipp fra bygningersrelaterte aktiviteter som miljøkontroll, vannoppvarming, belysning eller bruk av IT-infrastruktur. Dette prosjektet har som mål å vise hvordan digitaliseringen av energisystemer organisert i et SLES rammeverk letter overgangen mot et grønt energisamfunn, både ved å tillate integrering av eksisterende ressurser og ved å ta i bruk nye teknologier. Dette oppnås ved å optimalisere bruken av distribuerte energiressurser (fornybar energi, oppvarmet vannlagringssystem, batterier) i et energiledelsessystem som er i stand til å støtte integrasjonen og korrelasjonen mellom de forskjellige energikildene i henhold til output fra de implementerte modulene, forbrukskrav og håndtere mulige nettverksfeil, for å samle inn og behandle data fra disse ressursene, sammen med forbruksrelaterte data. Basert på disse dataene vil partnerne bygge produksjons-, forbruks- og romtemperaturutbredelsesmodeller ved bruk av kunstig intelligens for å muliggjøre en energibevisst interaksjon av SLES-komponenter, og dermed optimere kontrollen av bygningsstyringssystemet på forbrukersiden og bruken av tilgjengelige ressurser i henhold til kostnad og brukeratferd.

Smart Local Energy Systems (SLES) is a new concept considered a key approach aiming to support Net Zero gas emissions through decentralization and digitalization to support correlated production, storage, trading at a local scale to reduction of CO2 emissions from buildings-related activities like environmental control, water heating, lighting or use of IT infrastructure. Having as a starting point the microgrid pilot, the specific objectives of the project are: - Leveraging digitalization of the energy consumer through the design of low energy hardware devices for data acquisition and control. - Building production, consumption, and room temperature propagation models using Artificial Intelligence to enable an energy-aware interaction of SLES components. - Building an energy management system to support the integration and correlation between the different energy sources according to outputs of the implemented modules, consumption requirements and tackling possible network failures.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi