Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Getting more people in work" - How Norwegian municipalities manage complex social challenges.

Alternativ tittel: Flere i arbeid - Kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer som arbeidsinkludering av unge utenfor arbeid og utdanning

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336714

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Geografi:

Denne studien vil undersøke om og hvordan en intervensjon bidrar til systemendringer i kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer som unge utenfor arbeid og utdanning. I 2020 var 11,2 % av innbyggerne i Norge i alderen 15-29 år utenfor arbeid, opplæring og utdanning.?Høy andel unge utenfor utdanning og arbeid har store konsekvenser, både for individets helse, mestring og økonomi, og for velferdssamfunnet som står ovenfor store demografiske utfordringer. Det er bekymringsfullt at mange innbyggere som ikke deltar i arbeidslivet mottar helserelaterte ytelser, og særlig at unge mennesker blir stående varig utenfor arbeidsliv. Arbeidslinja står sterkt i den norske velferdsstaten, samtidig som det har blitt et økende fokus på sammenhengen mellom arbeid og psykisk helse. Selv om arbeid defineres som en sentral del av folkehelsen og kunnskapen om sammenhengen mellom arbeid og helse er betydelig, så er kunnskapen mangelfull når det kommer til hvordan kommunene best mulig kan utnytte handlingsrommet de har for å bidra til økt arbeidsinkludering. Dette prosjektet vil undersøke hvordan kommuner håndterer komplekse samfunnsutfordringer som unge utenfor arbeid og utdanning, og hvordan intervensjoner med mål om økt arbeidsinkludering av unge kan føre til endringer på systemnivå, både i form av endringer i organisasjonsstrukturer og styringstilnærminger. Case for studien er programsatsingen Flere i arbeid i Kristiansand kommune, hvor målsetting er å øke yrkesdeltakelsen for innbyggere under 30 år. Programmet har ambisjoner om å utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap, og det er politiske forventninger om konkrete tiltak og høy innovasjonsgrad i arbeidet. Programmet Flere i arbeid er komplekst og involverer en rekke ulike aktører i regionen, og er derfor svært relevant for å belyse tema og undersøke problemstilling for studien.

Tema for denne studien er kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer knyttet til viktige helse- og velferdstjenester, nærmere avgrenset til arbeidsinkludering av unge som står utenfor arbeid og utdanning. Fokus for studien er systemendringer som følge av kompleks intervensjon i kommuners arbeid med arbeidsinkludering. Unge utenfor arbeid og utdanning er en kompleks utfordring, med betydelige konsekvenser for individets helse, mestring og økonomi. For velferdssamfunnet som står ovenfor store demografiske endringer som utfordrer den økonomiske bærekraften er disse unge en potensiell ressurs. Aktuell case for studien er programsatsingen Flere i arbeid i Kristiansand kommune, hvor målsetting er å øke yrkesdeltakelsen for innbyggere under 30 år. Programmet har ambisjoner om å utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap, og det er politiske forventninger om konkrete tiltak og høy innovasjonsgrad i arbeidet. Prosjektet vil benytte prosessevaluering og kompleks system-tenkning for å undersøke om og hvordan en intervensjon bidrar til systemendringer i kommuners arbeid med arbeidsinkludering, og hvordan kommuner kan utnytte handlingsrommet de har for å bidra til økt arbeidsinkludering. Tradisjonelle modeller som undersøker effekter gjennom årsak–virkning-tilnærming vil i liten grad kunne fange opp og undersøke endringer på systemnivå når kontekst og sammenhenger er så komplekse som på dette feltet. Studien har en organisasjonsteoretisk tilnærming til kommuners håndtering av unge utenfor utdanning og arbeid, hvor fokus er rettet mot styringsformer, kompetanse og samhandling for å forsøke å forstå hvordan kommuner håndterer slike komplekse samfunnsutfordringer. Ved å teste ut et rammeverk for kompleks system-tenkning og prosessevaluering, og identifisere og prøve ut aktuelle metoder, vil denne studien vil i seg selv kunne genere ny kunnskap om kompleks system-tenkning som tilnærming i forskning på velferdstjenester, folkehelse og levekår.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune