Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E:238 Lifecycle Digital Twins of Green Process Plants to Support Fast and Cost-efficient Climate Action

Alternativ tittel: E:238 Digitale livsløptvillinger for utvikling av grønne prosessanlegg og akselererte klimatiltak

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

336745

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

GreenTwin vil være et gjennombrudd innen grønn prosessteknikk som bygger bro mellom banebrytende kjemisk modellering på molekylært nivå og digitale tvillinger av fullskala prosessanlegg. GreenTwin vil bygge på den eksisterende BPT Digital Production Twin-løsningen som er utviklet og kommersialisert for å legge til funksjonalitet, nøyaktighet og hastighet til kommersielle prosessimulatorer. GreenTwin bli et førsteklasses produkt ved å forbedre et eksisterende produkt. Utvikling av grønne omstillingsprosesser er fortsatt i en tidlig fase ogmarkedet for livssyklus digitale tvillinger av grønne prosesser er et nytt og voksende marked. Kunder vil være store energi- og industriselskaper som har brukt livssyklus digitale tvillinger til sine fossilbaserte prosessanlegg i flere tiår. Dermed er mye av markedsdynamikken og dens aktører velkjente, og vi vil bruke BPTs årelange markedserfaring, kunderelasjoner og eksisterende kommersiell plattform for å lette markedsinntreden. Globale selskaper som allerede er i markedet, leter etter måter å bruke digitale tvillinger i sin omstilling til grønne prosesser.

GreenTwin will be a first-in-class product and a breakthrough in green process engineering, bridging the gap between cutting-edge molecular-level chemical modeling and digital twins of full-scale process plants. GreenTwin will build on the existing BPT Digital Production Twin software, which has been developed and commercialized to add functionality, fidelity, and speed to commercial process simulations. Hence, GreenTwin will become a first-in-class product by improving an existing product. Development of green transition processes are still in their early stages and the market for lifecycle digital twins of green processes is a new and growing. Customers will be large energy and chemicals companies who have been using lifecycle digital twins for their fossil-based process plants for decades. Thus, many of the market dynamics and its players are well-known, and we will use BPT's years of market experience, customer relationships, and existing commercial platform to facilitate market entry. Global companies already in the market are looking for ways to apply digital twin simulations to their new green transition processes.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS