Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

CONTRA - CONflict in TRAnsformations

Alternativ tittel: KONTRA - KONflikt i TRAnsformasjoner

Tildelt: kr 4,0 mill.

Polarisering truer byers transformasjonskapasitet i en tid hvor det er behov for kollektive planer for en mer bærekraftig og robust byfremtid. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke konsensusbygging blant interessenter, men slike tilnærminger er kjent for å føre til fremmedgjøring, spenninger med eksisterende demokratiske institusjoner og et økende gap med rettspraksis. CONTRA utforsker hvordan institusjonalisering av produktiv konflikt kan øke transformasjonskapasiteten som trengs i overgangen til mer bærekraftige byer. Gjennom en komparativ studie av byplanlov og -praksis fokusert på klimaomstilling i 4 land (Belgia; Nederland; Norge og Polen), studerer vi hvordan konflikt håndteres og undersøker sammenhengen med politiske og juridiske institusjoner for å avgjøre om konflikter er undertrykt eller om de aktivt brukes til bærekraftig transformasjon. Vi tester også ut nye måter å håndtere konflikter på. I CONTRA er det utviklet en ny modell av levende laboratorier (Living labs), såkalte DramaLabs, som bruker teaterbaserte metoder for å eksperimentere med produktiv konflikt. Det er gjennomført DramaLabs i Drammen (Bragernes ByLab), og det gjennomføres liknende Dramalabs i Gdynia (Polen) Genk (Belgia) og Tilburg (Nederland). Det er også utviklet en «tool-box» for DramaLabs. Ved å kombinere empiriske undersøkelser med aksjonsforskning gjennom Drama Labs, utvikler CONTRA kapasiteter for bytransformasjon basert på urban levedyktighet, inkludering og aktivt samfunnsengasjement, i tillegg til å forbedre ikke-fysisk infrastruktur som styring og reguleringsprosesser. https://conflictintransformations.eu/

Polarisation threatens the transformative capacity of cities at a time when collective plans for a more sustainable and resilient urban future are needed. The typical answer to polarisation has been to strengthen consensus building among stakeholders, but such approaches are known to lead to alienation, tensions with existing democratic institutions, and an increasing gap with legal practice. CONTRA explores how institutionalising productive conflict can increase the transformative capacity needed in the transition towards more sustainable cities. Through a comparative study of urban planning law and practices focused on climate transition in 4 countries (Belgium; Netherlands; Norway and Poland), we study how conflict is handled and investigate the connection with political and legal institutions to determine whether conflict is suppressed or actively used for sustainable transformation. We also test new ways to handle conflict. CONTRA pioneers a new model of living labs (Drama Labs) that uses theatre-based methods to experiment with productive conflict. Combining empirical investigations with action research through the Drama Labs, CONTRA responds to topic 2 and 3 of the call by building capacities for urban transformation grounded in urban liveability, inclusivity, and active community engagement, as well as improving non-physical infrastructure such as governance and regulatory processes.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe