Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

The Child`s Right to Family Life and Stability in Foster Care

Alternativ tittel: Barns rett til familieliv og stabilitet i fosterhjem

Tildelt: kr 1,9 mill.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har gjentatte ganger dømt Norge for brudd på retten til familieliv for barn i fosterhjem. I dommene fra EMD har Norge blitt kritisert for å ikke balansere hensynet til barnets beste med retten til familieliv. Stabilitet, det vil si, barnets tilgang til et trygt, stabilt og omsorgsfullt oppvekstmiljø er et sentralt element når barnevernet skal gjøre disse avveiningene. Denne studien ønsker å bidra til en bedre balanse mellom barnevernet sin praksis og dommene fra EMD ved å utforske hvordan barnevernet kan bruke menneskerettighetsbaserte tilnærminger for å ivareta barns rett til familieliv og stabilitet i fosterhjem. Studien vil samle inn data om stabilitet i fosterhjem og menneskerettighetsbasert praksis fra forskningsartikler og statistikk, samt spørreundersøkelser og fokusgrupper med barnevernsansatte, fosterforeldre, foreldre, og fosterbarn. Innsamlede data vil bli analysert med ENVIVO og STATA. Resultatene fra analysen vil bidra til å identifisere nøkkelindikatorer for rettighetsbasert fosterhjemspraksis, mekanismer som kan fremme retten til familieliv og stabilitet i fosterhjem, samt lovende intervensjoner for en rettighetsbasert fosterhjemspraksis. Disse funnene vil kunne bidra til utviklingen av en rettighetsbasert praksis innen fosterhjemsomsorgen, men også på andre velferdsfelt både i Norge og globalt.

The European Court of Human Rights (ECtHR) has repeatedly found Norway to violate children's right to family life in foster care. As a result, the Norwegian Child Protection Services (CPS) has come under intense criticism nationally and internationally. A repeating argument from ECtHR is that Norway prematurely sets parental rights aside, resulting from CPS's inadequate understanding of the right to family life. Parents and children alike are endowed with the right to family life, and CPS must protect these rights throughout foster care placements. That being said, CPS's primary obligation is to protect the child's best interests, wherein stability being the child's access to a secure, stable, and nurturing environment, is an essential component. Norway must reconcile the differences between ECtHR and CPS practices to balance the right to family life and stability in foster care placements. Despite the evident need for modernized practices, the call for researchers to guide a best practice approach that secures children's right to family life and stability remains unanswered. This project will explore how children in foster care can experience family life and stability through human rights-based practices. The study will apply a mixed-method research design. Data collection from relevant literature, register data, documents (e.g., policies), surveys, and focus groups encompassing foster children, foster parents, birth parents, and caseworkers will be synthesized and analyzed using the programs ENVIVO and STATA. The analyzed data will help identify key indicators of rights-based foster care practices, mechanisms that promote the right to family life and stability in foster care, and promising interventions for rights-based foster care. Combining these findings will aid in the development of rights-based practices in foster care and other welfare services.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune