Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Designing trust in a distrust evoking context - improving complex collaborations in child welfare.

Alternativ tittel: Design av tillit i en kontekst av mistillit - forbedring av komplekse samarbeidet i barnevernet.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336870

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Geografi:

Hovedmålet med denne studien er å utforske hvordan barnevernets praksis kan designes for å skape best mulig samarbeid med foreldre. Prosjektet er tverrfaglig, og gjennomføres i et samarbeid mellom Bærum kommune og Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, der vi vil utforske potensialet for bruk av designmetodikk i et innovasjonsarbeid. I Norge kommer barnevernet i kontakt med ca. 5 % av barn. Når barnevernet er bekymret for et barn, blir tiltak oftest rettet mot foreldrenes omsorgspraksis. Målet er å hjelpe foreldre til å gi best mulig omsorg til barna sine gjennom eksempelvis foreldreveiledning eller ulike foreldreprogrammer. Foreldrene er med andre ord oftest den viktigste samarbeidspartneren om barn og familier skal få god hjelp. I tillegg er det også som regel foreldrene som kjenner barna sine best, noe som gjør at barnevernet trenger informasjon fra dem i sin vurdering av behovene til hvert enkelt barn. Kombinert gjør dette at barnevernet er avhengig av et godt samarbeid med foreldre for å arbeide til barnets beste. Til tross for denne avhengigheten, er ofte møtet mellom barnevernet og foreldre fullt av konflikter, ambivalens og uenighet. Siden tidligere forskning ikke har gitt klare svar på hvordan det kan forbedres, ønsker Bærum kommune å jobbe med et treårig forskningsprosjekt for å utforske hvordan barnevernet kan jobbe for å skape best mulig samarbeid med foreldre. I innovasjonsarbeidet vil vi bruke designmetodikk for å utvikle ny praksis. Offentlig sektor har de siste årene i økende grad brukt tjenestedesign i utviklings- og innovasjonsarbeid. Forskning fra studien vil belyse hvordan tjeneste- og systemdesign kan forbedre praksis innenfor en kompleks tjeneste. Prosjektets endelige forskningsresultater vil bestå av ny kunnskap om samarbeidet mellom barnevernet og dets brukere, ny tjenestepraksis, og erfaringer fra prosessen med å designe dem.

The meeting between the child welfare service (CWS) and parents can be full of conflict, ambivalence, and disagreement. This 3-year project will explore how design frameworks can develop practices that enhance collaboration between the CWS in Bærum and parents. The project will use research through design methodology and apply a design process of iterations between understanding, defining, conceiving, building, and prototyping practices on systems-, service- and case levels. This will be done using mixed methods with a team in the child welfare service, who will also obtain insight from users. The candidate will facilitate the design processes and present results and lessons learned from it as an ethnographic case study. The project's final research outputs will consist of new knowledge about the collaboration between CWS and its users, the designed service practices, and lessons learned from designing them. Service design approaches are increasingly used in development- and innovation efforts in both the private and public sectors. This project has several secondary objectives that will explore how such strategies can be refined. In particular, the project will explore how knowledge and concepts from social studies, design, and clinical psychology intertwine and complement each other to refine conceptual frameworks and practices. Such interdisciplinary crossovers will be explored by embedding theories and concepts from clinical psychology in the design process. The insights from this will be potential peer-reviewed articles from the project. Due to the project's interdisciplinary nature, journals related to social welfare, service design, and systems psychology research are relevant for publication.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune