Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunale administrative lederes strategier for å implementere nasjonal politikk, med kvalitetsforbedring som eksempel.

Alternativ tittel: Strategies administrative leaders in community public health service use to implement national policies, with quality improvement as a case.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Hvilke strategier bruker administrative ledere i kommunal helsetjeneste for å få gjennomført nasjonalt bestemt politikk i sine kommuner? Hva gjør de konkret, hva gjør at det blir lett eller vanskelig, hva tror man virker? Ved å utforske hvordan lederne følger opp kravet om at kommunene skal arbeide systematisk for å forbedre tjenestene (forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenesten), er målet med denne studien å finne ut mer om dette. Det lokale selvstyret står sterkt i Norge. Kommunene har sine lokale planer og prioriteringer. Samtidig skal nasjonale planer og reformer følges opp. De kommunale lederne må følge opp alt, og må på mange vis «oversette» nasjonale mål over til et lokalt «språk». Lederne har mange roller og oppgaver, deriblant skal de sørge for at det skjer kvalitetsforbedring. Det er ikke gjort mye forskning om hvordan ledere i helsetjenesten faktisk oppfyller dette ansvaret. Med utgangspunkt i teorier om organisasjonskultur, ledelse og iverksettingsforskning, kan dette forskningsprosjektet gi nyttig kunnskap om hvilke strategier som lokale ledere benytter – og bør benytte for å lykkes. Dette kan kanskje på sikt også gi konkrete anbefalinger, som også kan overføres til andre områder i offentlig sektor. Temaet skal utforskes nærmere i mellomstore norske kommuner. Prosjektet er inspirert av en modell som er relevant for å fange hvordan implementering skjer i offentlig sektor, som spør “hva virker, for hvem, i hvilke situasjoner, hvordan og hvorfor?». Datamaterialet vil omfatte intervjuer, skriftlige dokumenter, samt observasjon ute i de valgte kommunene. Prosjektet skal lede til en artikkelbasert PHD avhandling.

Den lokale kommunale autonomien er sterk i Norge. Samtidig er kommunene gjennom delegasjon bundet til å følge opp nasjonale politiske beslutninger, lover og regler, planer og reformer. Statlige myndigheter kontrollerer kommunenes oppfølging gjennom tilsyn og rapportering. Kommunale ledere på ulike nivå skal sikre at både nasjonale og lokale vedtak implementeres. Samtidig skal de balansere ulike roller og oppgaver, påtrykk og innspill internt og eksternt og hos politisk ledelse. De er “translatører” som oversetter nasjonale mål over i de lokale politiske og administrative omgivelsene. Kommunene skal jf. Helse- og omsorgstjenesteloven sørge for gode tjenester og arbeide systematisk for å forbedre tjenestenes kvalitet. Dette er utdypet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten med tilhørende veileder. Ledelsens betydning for kvalitetsforbedring er vektlagt teoretisk og erfart i praksis. Den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan spesielt administrative ledere i helsetjenesten faktisk reflekterer og handler for å oppfylle sitt ansvar for å implementere nasjonal politikk lokalt, er imidlertid begrenset. Målet å få en bedre forståelse av faktorer lederne mener fremmer eller hemmer implementeringen. Det kan gi nyttig kunnskap og konkrete anbefalinger om implementeringsstrategier som lokale ledere kan benytte, ikke bare når det gjelder kvalitetsforbedring, men også på andre områder. Studien vil ta utgangspunkt i teori om organisasjonskultur, ledelse og implementering. Den vil ha kvalitativt forskningsdesign med casestudier i 3-5 norske kommuner. Inspirasjon tas av en modell som er relevant for å fange hvordan implementering skjer i offentlig sektor, som spør “hva virker, for hvem, i hvilke situasjoner, hvordan og hvorfor?». Datamaterialet vil omfatte intervju, skriftlige dokumenter, samt observasjon ute i de valgte kommunene. Prosjektet skal lede til en artikkelbasert PHD avhandling.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune