Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Rettferdig klimaomstilling av mobilitet i by. Hvordan omstille mobiliteten i by for å nå klimamålene på en rettferdig måte.

Alternativ tittel: Fair climate transistion in urban mobility. How to restructure mobility in the city to achieve climate goals in a fair and just manner.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336874

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

FNs siste Emission Gap Report, The heat is On erklærer kode rød for menneskeheten. Rapporten beskriver hvordan klimaendringene er i gang, og hvordan verden til nå ikke har lykkes med å møte utfordringene. I følge IEA står transport for 27 prosent av klimagassutslippene. Klimaendringene krever omstilling til utslippsfri transport. Omstillingen kan ha ulike konsekvenser for ulike grupper, noe som aktualiserer spørsmålet om rettferdig mobilitet. Mange analyser tar utgangspunkt i behovet for teknologiske endringer og til dels infrastrukturendringer, men belyser i mindre grad på de store sosiale og kulturelle endringene som er nødvendig for å nå målene. Doktorgradsprosjektet har som mål å utvikle bedre forståelse for hvordan vi kan nå klimamålene innen mobilitet på en måte som bidrar til at folk opplever omstillingen som rimelig og rettferdig. Inngangen vil være å utvikle forståelse av folks opplevelse av egen mobilitet. Folk har ulik tilgang på mobilitet, det gjelder både tilgang til kollektivtransport, bil og andre transportformer. Tilgang til mobilitet er en objektiv størrelse, for eksempel om du har bil eller ikke. Samtidig er det subjektivt, for eksempel om du tør å kjøre eller ikke. Tilgang til mobilitet er også knyttet til økonomi, bosted og kunnskap. Studien har til hensikt å utvikle bedre forståelse for hva ulik tilgang til mobilitet innebærer for folk, henger sammen med bosted og hva tiltak og virkemidler betyr for den enkelte og hvordan disse kan utformes med utgangspunkt i denne kunnskapen. Oslo vil være case i doktorgraden, men målet er at analysene skal være relevante også for andre byer. Studien vil bli designet med kvalitativt der jeg vil bruke intervjuer i kombinasjon med sporinger av den enkeltes bevegelser. Et kvalitativt design er egnet fordi formålet er å forstå folks opplevelse av mobilitet, særlig med hensyn til hva som oppleves som rettferdig og hvordan ulike grupper opplever klimaomstilling.

Formålet med doktorgraden er å utvikle forståelse som grunnlag for å utvikle et klimavennlig og rettferdig mobilitetstilbud. Studien har til hensikt å utvikle bedre forståelse for hva ulike steder, ulik tilgang til mobilitet innebærer for folk, hva tiltak og virkemidler betyr for den enkelte og hvordan disse kan utformes med utgangspunkt i denne kunnskapen. Oslo vil være case i doktorgraden, men målet er at analysene skal være analytisk generaliserbare og relevante også for andre byer. Studien vil bli designet med et kvalitativ undersøkelsesopplegg med kvantitative data som bakgrunn. Et kvalitativt design er egnet fordi formålet er å forstå hvorfor og hvordan folk har ulike muligheter til og meninger om omstilling. Jeg vil velge fire til fem geografiske områder som varierer i sosioøkonomisk profil og i sentrum/periferi dimensjon. Innen hvert områdene vil jeg gjennomføre intervjuer og den enkeltes mobilitet ved hjelp av kartanalyser og gps sporing. På denne måten kan faktisk bevegelse, holdninger og handlinger undersøkes som en del av samme forskningsdesign. Kombinasjon av semistrukturerte kvalitative intervjuer og kartanalyser gir mulighet til å konkret forholde seg til reiser og forstå valg med utgangspunkt i disse (Jensen, Sheller, og Wind 2015). En studie av faktorer for sykling viser det er en rekke ulike forhold som har betydning for både om folk sykler og for rutevalg. Faktorene er individuelle, knyttet til byens struktur, ulike virkemidler og ulikt transporttilbud (Solli mfl. 2016). Avgjørende for å lykkes med doktorgraden er videre design av undersøkelsesopplegget, og en god prosess for å rekruttere deltakere til studien vil være avgjørende. Doktorgradsprosjektet vil meldes inn til norsk senter for forskningsdata og designes og gjennomføres personvernhensyn og GDPR direktivet. Alle deltakelse i studien er frivillig og de som deltar vil få god informasjon om studien.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder