Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Virtuell helseavdeling i Bodø kommune

Alternativ tittel: Virtual health department at the municipality of Bodø

Tildelt: kr 1,9 mill.

Virtuell helseavdeling i Bodø kommune Bodø kommune helse- og omsorgsavdelingen (HO) har manglende kapasitet til å følge opp pasienter som overflyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette har sammenheng med at befolkningen blir eldre og har stadig flere komplekse, kroniske helsetilstander, samt med innføringen av Samhandlingsreformen. Totalt øker omfanget og kompleksiteten på den helsehjelpen som behøves i hjemmet, og det forventes at profesjonene som tilbyr helsetjenester kan tilby rask og persontilpasset helsehjelp. For å imøtekomme denne utviklingen etablerte HO i Bodø kommune i 2021 en Virtuell helseavdeling (VHA) som har til hensikt å forebygge reinnleggelse på sykehus, avlaste korttidsplasser, heve kompetansen i hjemmetjenesten og skape smidige overganger mellom ulike tjenestenivå. VHA er ikke en fysisk avdeling med inneliggende pasienter, men en måte å følge opp pasienter på i hjemmet ved hjelp av et tverrfaglig team som benytter helseteknologi, avstandsmonitorering og fysiske besøk. Det er begrenset litteratur knyttet til virtuelle helseavdelinger i norsk kontekst og prosjektet vil systematisk dokumentere og skape ny kunnskap om: - Hvilke pasientgrupper synes særlig å egne seg til virtuell oppfølging i eget hjem? - Hvordan kan sykepleierens kliniske blikk utøves i en virtuell setting? - Hvordan opplever pasienter og pårørende å være mottaker av tjenesten? I prosjektet skal sykepleie som profesjon og utøver av helsehjelp særlig bli studert for å se hvordan det kliniske blikket utfordres og må utføres på nye måter når observasjonen av pasienten medieres av teknologi. Disse erfaringene vil på sikt bidra til å beholde, rekruttere og trene helsepersonell i kommunene.

Ifølge bestillerenheten i Bodø kommune har helse- og omsorgsavdelingen (HO) i dag manglende kapasitet til å følge opp pasienter som overflyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette har sammenheng med innføringen av Samhandlingsreformen og at befolkningen blir eldre og har stadig flere komplekse, kroniske helsetilstander. Totalt øker omfanget og kompleksiteten på den helsehjelpen som behøves i hjemmet og det forventes at profesjonene som tilbyr helsetjenester kan tilby rask og persontilpasset helsehjelp. For å imøtekomme denne utviklingen etablerte HO i 2021 en virtuell helseavdeling (VHA) som har til hensikt å forebygge reinnleggelse på sykehus og institusjon, avlaste korttidsplasser, heve kompetansen i hjemmetjenesten og skape smidige overganger mellom tjenestenivå. VHA (i litteraturen kjent som "Virtual Ward") er?ikke en fysisk avdeling med inneliggende pasienter, men en måte å følge opp pasienter i hjemmet ved hjelp av teknologi, avstandsmonitorering og fysiske besøk. Det er begrenset litteratur knyttet til virtuelle helseavdelinger i en norsk kontekst og Bodø kommune vil systematisk dokumentere og skape ny kunnskap om: - Hvilke pasientgrupper synes særlig å egne seg til virtuell oppfølging i eget hjem? - Hvordan kan sykepleierens kliniske blikk utøves i en virtuell setting? - Hvordan opplever pasienter og pårørende å være mottaker av tjenesten? I prosjektet vil sykepleie som profesjon og utøver av helsehjelp særlig bli studert for å se hvordan det kliniske blikket utfordres og må utføres på nye måter når observasjonen av pasienten medieres av teknologi. Studien er oppbygget som en mixed methods-studie med deskriptiv statistikk, fenomenologiske dybdeintervju og feltobservasjon.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune