Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Management implications of connectivity in marine coastal areas

Alternativ tittel: Konnektivitet i kystsonen, og betydning for forvaltningen

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336882

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For å ta vare på fisk, er det viktig å ta vare på de områdene og den naturen som er viktig for fisk som gyte- og oppvekstområder. Norge har en lang kyst, der store arealer ikke er naturtypekartlagt, og kunnskapsmangelen er stor. Det er likevel gjort registreringer av noen naturtyper, og mer heldekkende kartleggingsprosjekter av marin natur er påbegynt. Derimot er det en utfordring, at de eksisterende formene for marin naturkartlegging fokuserer på fastsittende arter, slik som ålegress. Fokus hos forvaltningen har vært å registrere, verdisette og forvalte avgrensede forekomster av habitater. Det har vært lite fokus på sammenheng mellom habitater, og verdien for ulike livsfaser av fisk. I sjøen er mange flere av artene, som er under press og som trenger beskyttelse, mobile og ikke nødvendigvis tilknyttet en bestemt naturtype. For å kunne sikre en god økosystembasert forvaltning av marine arealer, er det en ambisjon i dette prosjektet å fylle noe av dette kunnskapshullet. Prosjektets hovedmål er å utforske og beskrive hvordan ulike deler av kystøkosystemet er knyttet sammen, og hvordan kunnskap om slike prosesser kan påvirke hvordan vi forvalter sjøarealene våre. Primært vil vi undersøke sammenhengen mellom gyteområder og oppvekstområder, sammenhengen mellom ulike habitater, og betydningen av disse sammenhengene for rekruttering av fisk. Prosjektet vil og ha som fokus å undersøke hvordan ny kunnskap kan omgjøres til et praktisk forvaltningsverktøy. Prosjektet vil sammenstille data i et sektorovergripende perspektiv, og fokusere på bruk av kunnskap i sammenheng med valg og utvikling av marine bevaringsområder. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet. Data til prosjektet hentes fra Havforskningsinstituttets kystovervåkingstokt, med fokus på Skagerrakkysten.

Forvaltning av Norges kyst- og havarealer skal være økosystembasert. Dette fordrer god kunnskap om sammenhenger mellom arter, prosesser og dynamikker. For deler av Skagerrakkysten er det gjort kartlegginger av noen utvalgte naturtyper og av gytefelt for torsk, men kunnskapen om øvrige marine verdier, om samspillseffekter og ulike sammenhenger er lav. Formålet med aktuelle prosjekt er derfor å bidra med ny kunnskap på dette området, for å legge til rette for en mer treffsikker forvaltning av arealer. Prosjektet har som ambisjon å utforske og beskrive hvordan ulike enheter av kystøkosystemet fungerer og knytter seg sammen, og hvordan kunnskap om prosesser kan påvirke forvaltningen av sjøarealene. Primært vil vi undersøke sammenhengen mellom ulike habitater, og betydningen av disse sammenhengene for rekruttering av fisk. Til dette arbeidet, vil vi bruke data fra kartleggingstokt for gyteområder og overvåkingstokt for oppvekstområder, innsamlet eller planlagt innsamlet av Havforskningsinstituttet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder