Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Alternativ tittel: Basic Exhibitions – Caught Between the Governments Guidelines for Museum Policies, Different User Groups, and Growth of Research

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336885

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Basisutstillinger blir oftest satt opp i forbindelse med åpning av et museum. De endres lite over tid, blir ofte utdatert faglig, tilfredsstiller ikke lenger museumspolitiske føringer som myndighetene legger. Grunnen til at en basisutstilling blir stående over lengre tid er fordi det er dyrt å skifte den ut, og formidlings- og samlingsansvarlige bruker lang tid på å lage nye basisutstillinger. I prosjektet vil jeg undersøke hvordan vi kan endre en basisutstilling etter tre museumspolitiske føringer fra museumsmeldingen 2021-2022. 1. Museet bør sette søkelys på en formidling som er tilrettelagt for mangfoldet. Her ønsker jeg å diskutere universell utforming som er én av kategoriene til mangfold, og som også er et viktig satsingsområde i Regjeringens handlingsplan for 2021-2025. 2. Krav om formidling via digitale plattformer. Her vil jeg se på den digitale protypen, situerte simuleringer, som er utviklet ved Lofotmuseet i Kabelvåg og Vikingskipshuset i Oslo. Jeg vil diskutere om den digitale løsningen kan være egnet til å formidle nyere forskning og tilfredsstille kravene til universell utformet formidling ved Lofotr Vikingmuseum. 3. En formidling som fremhever kysthistorie. Jeg har begrenset kysthistorie periodisk og geografisk til å omfatte henholdsvis Vestvågøy i yngre jernalder/tidlig middelalder. Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten har en basisutstilling som er 11 år gammel. I prosjektet kommer jeg med forslag til hvordan vi kan endre denne basisutstillingen ved å bruke de tre museumspolitiske føringene, oppdatere det faglige innholdet og undersøke museets brukergruppe og deres behov. Å bruke Lofotr Vikingmuseum som en kasusstudie i prosjektet gir meg muligheten til å diskutere basisutstillinger på et forskningsnivå. Det er ikke bare Lofotr Vikingmuseum som sliter med dette problemet – utdaterte basisutstillinger. Her er det mulig å komme med forslag som også kan brukes ved flere andre norske museer.

På Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten er flere av de arkeologiske strukturene i terrenget ikke lengre synlige, og funnkontekst og gjenstander er adskilt. Besøkende ser og forstår ikke hele den kulturelle og historiske betydningen av området. Målet med prosjektet er å finne en digital metode til hvordan brukere kan navigere i tid og rom i et stort kulturlandskap, med forskjellige kulturminner fra ulike perioder, der gjenstander er separert fra kontekst og samling. Dette er problemstillinger som er relevante for en stor del av museumssektoren i Norge, og vil bli belyst gjennom en kasusstudie ved Lofotr Vikingmuseum. I prosjektet vil det utvikles flere «mini» prototyper som blir flettet inn i én prototype med fokus på å fremstille kulturminner og gjenstander på Lofotr Vikingmuseum gjennom lokasjonsbaserte medier. Det vil utvikles, testes og evalueres prototyper igjennom prosjektet. Innholdet skal bestå av arkeologisk informasjon basert på nyere forskning. Jeg skal utvikle spørreundersøkelser og gjøre observasjoner på brukergrupper, hvor de tester ut prototypen på museumsområdet. Det er viktig å forstå deres erfaringer, særlig knyttet til relasjonen mellom autentisitet og lokasjonsbaserte medier. Avslutningsvis vil jeg diskutere det digitale faglige innholdet opp mot autentisitet, basert på en modernisert utgave av Benjamins (1936) begrep aura, og testgruppens opplevelse av prototypen. Det gjør jeg også ved å diskutere Jay D. Bolters og Richard Grusins (2000) begreper remediation og immediacy.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder