Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Basisutstillinger – i skvis mellom myndighetenes museumspolitiske føringer, ulike brukergrupper og tilvekst av forskning

Alternativ tittel: Basic Exhibitions – Caught Between the Governments Guidelines for Museum Policies, Different User Groups, and Growth of Research

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336885

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Fagområder:

Basisutstillinger blir oftest satt opp i forbindelse med åpning av et museum. De endres lite over tid, blir ofte utdatert faglig, tilfredsstiller ikke lenger museumspolitiske føringer som myndighetene legger. Grunnen til at en basisutstilling blir stående over lengre tid er fordi det er dyrt å skifte den ut, og formidlings- og samlingsansvarlige bruker lang tid på å lage nye basisutstillinger. I prosjektet vil jeg undersøke hvordan vi kan endre en basisutstilling etter tre museumspolitiske føringer fra museumsmeldingen 2021-2022. 1. Museet bør sette søkelys på en formidling som er tilrettelagt for mangfoldet. Her ønsker jeg å diskutere universell utforming som er én av kategoriene til mangfold, og som også er et viktig satsingsområde i Regjeringens handlingsplan for 2021-2025. 2. Krav om formidling via digitale plattformer. Her vil jeg se på den digitale protypen, situerte simuleringer, som er utviklet ved Lofotmuseet i Kabelvåg og Vikingskipshuset i Oslo. Jeg vil diskutere om den digitale løsningen kan være egnet til å formidle nyere forskning og tilfredsstille kravene til universell utformet formidling ved Lofotr Vikingmuseum. 3. En formidling som fremhever kysthistorie. Jeg har begrenset kysthistorie periodisk og geografisk til å omfatte henholdsvis Vestvågøy i yngre jernalder/tidlig middelalder. Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten har en basisutstilling som er 11 år gammel. I prosjektet kommer jeg med forslag til hvordan vi kan endre denne basisutstillingen ved å bruke de tre museumspolitiske føringene, oppdatere det faglige innholdet og undersøke museets brukergruppe og deres behov. Å bruke Lofotr Vikingmuseum som en kasusstudie i prosjektet gir meg muligheten til å diskutere basisutstillinger på et forskningsnivå. Det er ikke bare Lofotr Vikingmuseum som sliter med dette problemet – utdaterte basisutstillinger. Her er det mulig å komme med forslag som også kan brukes ved flere andre norske museer.

Museer opplever stadig at basisutstillinger kan få mindre aktualitet i forhold til ny forskning og politiske strategier fra bevilgende myndigheter. Jeg ønsker å undersøke hvordan basisutstillinger kan bli mer dagsaktuelle ved å suppleres eller komplementers med digitale formidlingsformer. Her vil også et brukerperspektiv være sentralt. Dette er problemstillinger som er svært relevant for en stor del av museumssektoren i Norge. Problemstillingen vil bli belyst gjennom en kasusstudie på Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten. En basisutstilling utgjør kjerneutstillingen ved et museum, og består ofte av monterutstilling med gjenstander og tekst. Det er en utstilling som kan settes opp i forbindelse med en museumsåpning, er svært kostbare, endres derfor lite og blir stående i flere tiår. Avhandlingen vil bestå av en artikkelsamling og ei kappe. I den første artikkelen vil jeg undersøke den nåværende basisutstillingen ved Lofotr Vikingmuseum. I tillegg skal det gjøres observasjoner av gjester, spørreundersøkelse og intervjuer med guider. I den andre artikkelen vil jeg gi en status for den arkeologiske forskningen på Vestvågøy. Det er ønskelig å oppgradere formidlingen med ny kunnskap. I den tredje artikkelen skal jeg se nærmere på forholdet mellom nyere forskning knyttet til yngre jernalder/tidlig middelalder på Vestvågøy sette opp mot det vi allerede formidler i basisutstillingen på Lofotr Vikingmuseum. Det vil settes fokus på hvilken type digital formidling som kan være egnet til å supplere formidlingene i den arkeologiske basisutstillingen. I kappen vil jeg diskutere det mulige misforholdet mellom basisutstillingen på Lofotr Vikingmuseum og dagens forskningsfront, museumspolitiske føringer, ulike brukergruppers forventninger til opplevelse, og museets formidling og tilrettelegging for brukerne. Jeg vil diskutere hvordan en digital tilrettelegging kan bidra til å løse noen av utfordringene Lofotr Vikingmuseum og andre museer har.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune