Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Et kvalitativt forskningsprosjekt.

Alternativ tittel: Prevention against domestic violence in schools. A qualitative research project.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

336920

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forskningsprosjektet har som mål å få innsikt i hvordan lærere og helsesykepleiere i ungdomsskoler kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner, herunder ulike former for vold som kan skje i familien mellom voksne, og mellom voksne og barn. Først skal prosjektet undersøke responser og tilnærminger som brukes for å forebygge og oppdage vold. Videre skal studien undersøke responser som barn har behov for og nytte av å bli møtt med. Minst like viktig er det å se på ulike parters rolle og funksjon i samarbeidet. Forskning estimerer at det er to elever i snitt per skoleklasse som er utsatt for alvorlig vold. Ettersom lærere følger barnets utvikling over tid, kan de forebygge vold i nære relasjoner og bidra til at barn får den støtten de har behov for. Lærere forteller at de mangler kunnskap og er usikre på hvordan de kan støtte voldsutsatte barn. Samtidig rapporterer helsesykepleiere om at de har lite tid til- og føler seg alene om å håndtere problematikken. Undervisningen om vold er tilfeldig i skoler og hvorvidt barn får lære om temaet, avhenger av lærerens interesse og kompetanse. Det mangler forskning om hvordan lærere samarbeider om og reagerer på vold i nære relasjoner, og hvilken betydning responsene har for barns sosiale fungering og psykiske helse. Vi vet lite om barns behov i møte med lærere fra barnets perspektiv og hvordan lærere kan forebygge og støtte voldsutsatte barn. Studien vil foregå på skoler og skolehelsetjenester geografisk spredt over landets ulike kommuner. Dette gjør det mulig å få innsikt i forebyggende arbeid på tvers av skoler og i ulike deler av landet. For å svare på forskningsspørsmålene skal det gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med et eksplorerende forskningsdesign, hvor lærere, helsesykepleiere, barn og ledelse forteller fritt om sine subjektive erfaringer. Dette vil føre frem til ny kunnskap om hvordan skoler kan møte utsatte barn, på et felt der det er lite forhåndskunnskap og gjennomført lite forskning tidligere.

Forskning estimerer at det er to elever i snitt per skoleklasse som er utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner. Ettersom lærere følger barnets utvikling over tid, kan de forebygge og avdekke vold, og bidra til at barn får den støtten de har behov for. Lærere forteller at de mangler kunnskap og er usikre pa° hvordan de kan støtte voldsutsatte barn. Samtidig rapporterer helsesykepleiere om at de har lite tid til- og føler seg alene om å håndtere problematikken. Undervisningen om vold er tilfeldig i skolene og hvorvidt barn får lære om temaet, avhenger av skolen og lærerens interesse og kompetanse. Det mangler forskning om hvordan lærere samarbeider om og reagerer på vold i nære relasjoner, og hvilken betydning responsene har for barns sosiale fungering og psykiske helse. Vi vet lite om barns behov i møte med lærere fra barnets perspektiv og hvordan lærere kan forebygge og støtte voldsutsatte barn. Dette er en hindring i bevegelsen fra å se til å handle i skolen, og for å kunne gi barna helse- og læringsfremmende hjelp. Forskningsprosjektet har som mål å få innsikt i hvordan lærere og helsesykepleiere i ungdomsskoler kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner, herunder ulike former for vold som kan skje i familien mellom voksne, og mellom voksne og barn. Først skal prosjektet undersøke responser og tilnærminger som brukes for å forebygge og oppdage vold. Videre skal studien undersøke responser som barn har behov for og nytte av å bli møtt med. Minst like viktig er det å se på ulike parters rolle og funksjon i samarbeidet. For å svare på forskningsspørsmålene skal det gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med et eksplorerende forskningsdesign, hvor lærere, skolens ledelse, helsesykepleiere og barn forteller fritt om sine subjektive erfaringer. Dette vil føre frem til ny kunnskap om hvordan skoler kan møte utsatte barn. Dette vil føre frem til ny kunnskap om hvordan skoler kan møte utsatte barn, på et felt der det er gjennomført lite forskning tidligere.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder