Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards safe discharge and zero pollution

Alternativ tittel: Mot trygt utslipp og null forurensing

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektnummer:

336938

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den regulatoriske vurderingen av miljørisiko fra offshorekjemikalier i Norge er basert på metoder og strategier som er utviklet og brukt over flere tiår. De etablerte kriteriene og metodene er et robust grunnlag for risikovurdering og beskyttelse av miljø. Nyere forståelse av farlige kjemikalier med nye egenskaper (dvs. nanomaterialer, nye forurensninger) krever imidlertid en revurdering av de etablerte kriteriene mot null forurensning. Dette krever utvikling av grønnere kjemikalier og nye analyseverktøy som kan møte eksisterende og fremtidige utfordringer for et trygt utslipp. Scale dissolvere er mye brukt for å fjerne avleiringer i mange industrielle operasjoner (f.eks. olje og gass, geotermisk industri, gruvedrift, prosessindustri). Formuleringen av effektive scale dissolvere som er egnet for organiske og uorganiske avleiringer og som samtidig oppfyller kriteriene for utslipp i marint miljø krever stor vitenskapelig og økonomisk innsats. Prosjektet søker å målrette trygt utslipp langt utover PBT/vPvB-kriteriene. I tillegg vil det faste avfallet som genereres i prosessen bli ytterligere evaluert for gjenbruk eller verdivurdering av verdifulle materialer sett i et sirkulærøkonomisk konsept.

The regulatory assessment of environmental risk from offshore chemicals in Norway is based on methods and strategies that have been developed and used over decades. The established criteria and methods are a robust foundation for environmental risk assessment and protection. However, newly gained understanding on hazardous chemicals with novel properties (i.e nanomaterials, emerging contaminants) demands for a re-evaluation of the established criteria towards zero pollution. This requires the development of: i) greener chemicals and ii) new and tailored analytical tools that can address the existing and future challenges for a safe discharge. Scale dissolvers are widely used to remove the deposited scales in many industrial operations (e.g. Oil&Gas, Geotherm, Mining, process) . The formulation of effective scale removers that are suitable for organic and inorganic scales and at the same time meets the criteria for discharge in marine environment requires huge scientifically and financial efforts. The project aims to target three pillars for a safe discharge far beyond the PBT/vPvB criteria: 1) the formulation of greener scale dissolvers, and 2) the development of new and tailored analytical tools for a better characterization of the oil in water as well as for a comprehensive characterization of the effluent after the water treatment (including transformation products). Additionally, the solid waste generated in the process will be further evaluated for the reutilization or valorization of valuable materials (i.e. Radium, Barium) for other applications (i.e. medical, paints, etc) under a circular economy concept.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum