Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastraffineri - Utvikle en simuleringsmodell for konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere.

Alternativ tittel: Plastraffineri - Develop a simulation model for the conversion of multilayer materials to naphtha and oligomers.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

336987

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%.

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%. Bedriftspartner er IVAR IKS, mens FoU-leverandører er Norner Research AS og Sintef AS.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP3 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLavutslippLTP3 Hav og kystAnvendt forskningLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøBransjer og næringerLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterDigitalisering og bruk av IKTMarinPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneSirkulær økonomiPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje HavLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifter