Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kålrot med stabil indre kvalitet

Alternativ tittel: Swede roots with optimal quality

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

337016

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Kålrot er en sentral grønnsak i den norske matkulturen, både til hverdags og fest. Dyrking av den er velegnet for våre relativt kjølige vekstforhold, men dette er blitt mer utfordrende i et varmere klima i Norge. I de siste årene har det vært oftere varme- og tørkeperioder om sommeren, med et økende problem med blant annet harde og trevlede kålrøtter. Dette har ført til flere forbrukerklager på dårlig spisekvalitet for Norsk kålrot, og er en utfordring for salg og konsum av norske kålrøtter. Prosjektet «Kålrot med stabil indre kvalitet» har derfor som hovedmålsetning å redusere forekomst av Norsk kålrot med trevlet konsistens, ved å identifisere utløsende faktorer under dyrkingen og utvikle varslingsmodeller for risikofaktorer i vær- og dyrkningsmessige forhold. Prosjektpartnere i prosjektet er kålrotprodusenter fra de viktigste produksjonsområdene for kålrot i landet, såvareleverandørene NORGRO og LOG, teknologibedrifter for klimasensorer og droner Easy Growth og Biodrone, samt grøntgrossisten Gartnerhallen. FoU-leverandøren i prosjektet er Norsk Institutt for Bioøkonomi, med lokalt samarbeid med regionale enheter i Norsk landbruksrådgivning. For å avdekke sammenheng mellom ulike dyrkingsrelaterte faktorer og vekst og kvalitet i kålrot, skal prosjektgruppen gjennomføre dyrkingsforsøk i produksjonsfelt hos kålrotprodusentene. Samt, feltforsøk og forsøk i klimavekstkammer ved NIBIO. Det skal undersøkes hvordan vanntilgang, perioder med tørkestress, næringstilgang, etableringsmetode (såing/planting) og sortsvalg påvirker kålrotkvaliteten. Logging av klimadata (jord-temperatur, -fuktighet) vil bli gjort med sensorprodukter fra Easy Growth, for utvikling av varsling om tørkestress. Biodrone vil bidra med utvikling av remote-sensing metodologi for planteindekser tilpasset vekst/stress og utvikling i norske kålrotåkere. Prosjektet skal gi produksjonsråd for dyrkere med tilpassede vannings- og gjødslingstiltak for best mulig kålrotkvalitet.

Innovasjonsidéen i prosjektet "Kålrot med stabil indre kvalitet" kombinerer og videreutvikler eksisterende sensorteknologi og digital kamerateknologi for presisjonsjordbruk, med biologiske forsøk for få en bedre plantefysiologisk forståelse av hvordan avlingsplanten kålrot responderer til dyrkningsrelaterte tiltak og klimafaktorer for å oppnå best mulig avlingskvalitet. Dette imøtekommer et alvorlig behov hos norske kålrotprodusenter, som i dag opplever et økende problem med forekomst av treene eller harde kålrøtter (med dårlige smaksegenskaper) relatert til tørke og varmere vekstforhold i Norge under global oppvarming. Kålrotprodusenter har derfor gått sammen med NIBIO, teknologibedriftene Easygrowth AS og Biodrone AS og andre aktører i verdikjeden, for å tette nødvendige kunnskapshull for å kunne ta i bruk klimasensorer og remote-sensing som hjelpemiddel i norsk kålrotproduksjon. Et vanlig tiltak mot langvarig tørke og treenhet i produksjonen i dag er vanning, men dette medfører andre problemer som vekstsprekker. Det knytter seg også mange uavklarte spørsmål til plantenes utviklingen av treene/harde kålrøtter, ved f.eks. såingsmetode, rotutvikling, sortsvariasjon, næringsbehov og toleranse for korte perioder med svært høy temperatur. Prosjektet vil derfor gjennomføre kontrollerte produksjonsforsøk med nevnte faktorer, og bruk av sensorteknologi fra teknologibedriftene. Analysene av prosjektfunnene for avling/kvalitets-, klimasensorer- og spektraldata, vil brukes til å utvikle for metoder for varsling om tørkestress og tilpassede vannings- og gjødslingstiltak for norske kålrotfelt under klimaendringer.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram