Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MinTre - Minimering av treavfall på byggeplass gjennom tidligfaseplanlegging

Alternativ tittel: MinTre - Minimizing wood waste on construction sites through early phase planning

Tildelt: kr 6,5 mill.

Byggebransjen omtales ofte som 40%-bransjen. Bakgrunnen for dette er at byggenæringen på verdensbasis skaper rundt 36% av det totale avfallet og bruker rundt 40 % av ressursene vi har tilgjengelig. I Norge står treavfall for 13 % av alt avfall som kommer fra byggenæringen hvorpå 94 % går til forbrenning med energigjenvinning. Dette avfallet fører til økt ressursbruk, transport, behandling og avhending som igjen fører til økte kostnader og klimagassutslipp i byggeprosjekter. For entreprenørene har avfallet en økonomisk kostnad knyttet til avhending, men den største kostnaden er likevel innkjøp av produktene som til slutt utgjør dette avfallet. To problemstillinger som skiller seg ut når man forsøker å redusere avfall er mangel på planlegging av tiltak i tidligfase og mangel på samarbeid mellom aktører i verdikjeden. Man vil ha større mulighetsrom til å gjøre endringer i prosjektet i en tidlig planleggingsfase, siden endringer sent i prosjektet vil føre til økte kostnader og har høyere sannsynlighet for å ikke bli gjennomført. MinTre-prosjektet er rettet mot det høyeste nivået i avfallspyramiden - å lage mindre avfall- slik at man kan redusere kostnader, menneskelige belastning, ressursbruk og miljøbelastning tilknyttet unødig trevirke på byggeplassen. Prosjektet vil se på hvordan denne overflødige ressursen kan minimeres gjennom beslutninger og prosesser som gjennomføres i tidligfase av byggeprosjektet, og hvordan aktørene i denne fasen kan samhandle og kommunisere på best mulig måte. For å nå målene har MinTre med prosjektpartnere fra alle nøkkelressursene i tidligfase; entreprenør, rådgivende, arkitekter, distributør og logistikk-leverandører, ombruksaktør og byggherre sammen med forsknings- og innovasjonspartnerne.

Byggebransjen omtales ofte som 40%-bransjen. Bakgrunnen for dette er at byggenæringen på verdensbasis bruker ca. 40% av ressursene vi har tilgjengelig og skaper rundt 40% av avfallet. Ø.M. Fjeld har funnet at rundt 35-40% av avfallet de produserer er trevirke, noe som i 2020 utgjorde over 2 000 tonn i konsernet Ø.M. Fjeld. Dette avfallet påvirker et byggeprosjekt gjennom flere aspekter som blant annet økte kostnader, lavere effektivitet og økte klimagassutslipp, og anviser derfor prosjektet til å omhandle det "høyeste" tiltaket i avfallspyramiden, nemlig å lage mindre avfall. Gjennom miljørevisjon hos Ø.M. Fjeld var det indikasjoner på at mellom 30-50 % av avfallet som genereres på byggeplass kan knyttes til bestemte prosesser i prosjekteringsfasen. I dette prosjektet vil vi se på hvordan avfallet kan minimeres, slik at (i) kostnadene, (ii) den menneskelige belastningen og (iii) ressursbruk og miljøbelastning tilknyttet unødig trevirke på byggeplassen går ned. Dette mener vi er gjennom (i) beslutninger og prosesser som gjennomføres i tidligfase av byggeprosjektet, og (ii) hvordan aktørene i denne fasen kan samhandle og kommunisere på best mulig måte. Prosjektet vil derfor påvirke alle de tre aspektene som utgjør den triple bunnlinjen. Prosjektet har som mål å komme fram til nye prosesser, metoder og verktøy tilknyttet prosjektering og tidligfase for å redusere treavfall på byggeplass. Prosjektet involverer aktører i verdikjeden fra byggherre, arkitekt, entreprenør, rådgivere og leverandører i produktutvikling av materialer. Fokus i prosjektet vil være offentlig sektor, men resultatet kan overføres til private utbyggere. Derfor er to kommuner og Statsbygg med. Et konservativt anslag er at for et firma som Ø.M. Fjeld vil potensialet for innsparing være på minst 18 Mkr pr år.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena