Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeoEnlight Pilot

Alternativ tittel: GeoEnlight Pilot

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337099

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

I dag bores kjerner fra nedihull, trekkes tilbake til overflaten og legges i et rør. En geolog vil vurdere hva kjernene inneholder. Et punkt gamma måling tas ofte av kjernene, men de blir også evaluert ved subjektive metoder som visuell inspeksjon, lukting og berøring av kjernene. Beslutninger må tas raskt offshore siden det er svært kostbart å la en borerigg vente på neste beslutning, men for å være sikker på at ingen hydrokarbonreservoarer blir oversett, er sannsynligheten høy for at det ofte velges en ny omgang kjerneboring. Prosjektet GeoEnlight Pilot har utviklet og piloteret en håndholdt corescanner som kan identifisere litologi, sprekker og oljeinnhold. Dette er oppnådd gjennom bruk av spektral gamma og radar, som er en ny sensorfysikkmetode innenfor formasjonsevaluering. Radardelen kan måle både permittivitet og resistivitet. Dette brukes til å beregne vannfyllt porositet. GeoEnlight corescanner prosesserer målinger i sanntid, som vises på en skjerm eller sendes som numeriske informasjon. Dette gjøres gjennom bruk av utviklede algoritmer, ligninger og modeller for beregning av elektromagnetisk respons fra radaren. Som endel av piloteringen har målingene fra GeoEnlight blitt sammenlignet med andre kvalifiserte målemetoder som wireline og logging under boring. Det er god samsvar mot disse målingene. Det må merkes at GenEnlight har en 1 cm vertikal oppløsning på elektromagnetiske målinger, noe som er svært bra i forhold til wireline. Videre er målingene sammenlignet mot CT scan og fluorescent HC målinger, hvor det oppnås svært god korrelasjon mot petroleuminnhold/ water content, sprekker og litologi. En artikkel som beskriver GeoEnlight resultat og logge prosess har blitt godkjent for publikasjon av Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA). Artikkelen vil bli presentert på den kommende SPWLA Internasjonal Symposium i Rie de Janeiro i mai 2024. I en videreføring av prosjektet kan det benyttes AI for automatisk tolkning av data for identifisering av litologu, sprekker og fomrasjonsegenskaper. GeoEnlight Pilot åpner for salg av kjerneskanneløsninger både i Norge og internasjonalt. Store internasjonale leverandører av coreutstyr viser stor interesse for innovasjonen både nasjonalt og internasjonalt. Energiselskapspartnerne vil dra nytte av innovasjonen siden den vil redusere letekostnadene og øke undergrunnsforståelsen av formasjoner og væsker. Reduksjon av letebrønnkostnader er viktig siden det vil redusere de totale kostnadene/fat. Økt kunnskap om formasjoner og væsker reduserer teknisk og finansiell risiko for leteboring.

The projects allows measurements of the formation properties of the cores, while the cores resides inside the corebarrel. This will increase quality and reduce cost.

GeoEnlight Pilot will add substantial innovation to the decision process in exploration drilling. Today cores from downhole are drilled, pulled back to surface, and laid down in a barrel. A geologist will evaluate what the cores contains. A point gamma measurement is often taken of the cores, but they are also evaluated by subjective methods like visual inspection, smelling and touching the rocks. Decisions have to be taken quickly offshore since a very expensive drilling rig is waiting, but to be sure no hydrocarbon reservoir is missed, the geologist evaluation would therefore often choose more coring. The objective of the GeoEnlight Pilot is developing and piloting a corescanner that can accuratly identify lithology, fractures and oil saturation.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk