Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3Drill

Alternativ tittel: 3Drill

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektnummer:

337141

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hovedmålet er å utvikle et system for automatisk deteksjon av slitasje for borekroner og borestrengskomponenter ved hjelp av 3D-skanning og maskinlæring. Målet skal oppnås gjennom å 3D-skanne borekroner / borestrengskomponenter med varierende grad av slitasje. Skanningen skal frembringe en punktsky-modell av borekronen / borestrengen, der oppløsningen til punktskyen skal være 100 mikron. Punktsky-modellene skal så brukes til å trene ML som korrelerer modellene med slitasjeinformasjon. Etter fullført trening av algoritmen, skal denne brukes til automatisk deteksjon av slitasje gjennom 3D-skanning av borekroner og andre borestrengskomponenter.

Vi skal utvikle et nytt automatisk system for 3D-skanning av borestreng og borekrone som vil muliggjør autonom inspeksjon av fysiske komponenter. Teknologien vil skape presise 3D-modeller av utstyr i bevegelse med oppløsning på 100 mikron som input/grunnlag for å virtuelt inspisere slitasje. Teknologien vil tilrettelegge for bruk av maskinlæringsalgoritmer (ML) som oppdager deformasjoner eller andre anomalier og videreformidler dette til relevant personell. Løsningen vil kunne brukes til å skanne en rekke objekter med avansert geometri (eks. borekroner) og kan benyttes i nær alle bransjer. Dagens metoder for inspeksjon av komplekse komponenter i oljeindustrien baseres på manuelt arbeid utført av spesialpersonell, hvor man fysisk identifiserer visuelle og strukturelle endringer on-site i rød sone på boredekk. Dette innebærer imidlertid risiko for menneskelige feil og variasjon mellom forskjellige operatørers vurderinger. Dette kan for eksempel være vurdering av slitasje som er nærmest umulige å avdekke for det menneskelige øye. Det er stort behov for å erstatte overnevnte manuelle inspeksjoner med virtuelle inspeksjoner. Med bakgrunn i dette ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi for meget nøyaktig skanning av boreutstyr før og etter bruk, sammenlikne resultatene og identifisere hvor raskt borekronen og/eller borestrengen slites eller skades, slik at behovet for fysisk inspeksjon som er utført av personell elimineres, samtidig som kvaliteten på inspeksjonen økes betydelig. Skanningen vil kreve minimalt med opplæring og skal enkelt kunne brukes av borepersonell på lokasjon og analyseres på land i et operasjonssenter, eller på sikt automatiseres i en ML-prosess. Dette vil eliminere behovet for personell i rød sone på boreriggen. Vår teknologi begrenser seg ikke kun til O&G, men kan tilpasses til andre bransjer og industrier med behov for inspeksjon (f.eks. vind- og vannkraft der inspeksjonsbehovet er høyt, nøyaktighet kritisk og lokasjonene avsidesliggende).

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum