Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Microbial BioFuel Factories – Sustainable biofuel for the future

Alternativ tittel: Mikrober som biodrivstoff-fabrikker – Bærekraftig biodrivstoff for fremtiden

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337143

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Biodrivstoff har et stort potensial som et alternativ til fossilt brensel, for å bidra til å redusere klimaendringer og global oppvarming. De nåværende tilgjengelige 1. og 2. generasjons biodrivstoffene kan ikke produseres effektivt eller på bærekraftig vis. Derfor er det et presserende behov for innovativ teknologi som støtter effektiv, bærekraftig produksjon av neste generasjons biodrivstoff, det vil si tredje generasjons drivstoff som ikke konkurrerer med mat. MicroFactories-prosjektet tar en enhetlig og innovativ tilnærming for å utvikle en effektiv teknologi for bærekraftig produksjon av butanol i form av GF-1 fra karbonrikt tangavfall og annet grønt avfall. Målet med prosjektet er å utnytte genmodifiserte mikrober til effektiv, bærekraftig produksjon av GF-1 fra det rike norske tangavfallet og annet grønt avfall. MicroFactories vil generere og teste en uendelig skalerbar prosess med egenutviklet teknologi, optimalisert for utbytte, produktivitet og effektivitet av GF-1. Vi bruker en kombinasjon av utvalgte konstruerte bakteriestammer og nye synergistiske bakteriesamfunn for å produsere GF-1. For å nå dette målet, lager vi genmanipulerte bakterier som har egenskaper som forbedrer GF-1 produksjonseffektivitet, utbytte og kapasitet. MicroFactories prosjektgruppen omfatter et neste generasjons oppstartsselskap og ekspertpartnere med komplementære styrker, som vil engasjere et nettverk av støttepartnere, interessenter og brukere av produktet for å realisere det nye biodrivstoffet og fremme utviklingen mot en bærekraftig energifremtid, for Norge og for verden. Samlet inkluderer styrken til MicroFactories-partnerne sterk industriell bakgrunn, erfaring og suksess med å dyrke og manipulere bakterier, tangbearbeiding og dominans i CleanTech/GreenTech energi-industrifeltet. MicroFactories-teknologien vil støtte produksjonen av GF-1 for bruk som biodrivstoff i maritime fartøy og motorer generelt, for å oppnå bærekraftig energiproduksjon i sirkulær økonomi.

Biofuels show great potential as clean fossil fuel alternatives, whose use will help reducing climate change and global warming. Currently available 1st and 2nd generation biofuels cannot be produced efficiently or sustainably. Therefore, there is an urgent need for innovative technology that supports efficient, sustainable production of next-generation biofuels. The MicroFactories Project proposes a unified and innovative approach for developing an efficient technology for the sustainable production of butanol in the form of GF-1 from carbon-rich seaweed waste. The goal of the MicroFactories project is to exploit genetically modified microbes for efficient, sustainable production of butanol from the abundant Norwegian seaweed waste. MicroFactories will generate and test an infinitely-scaleable process technology, optimized for yield, productivity, and efficiency, that uses a single engineered bacterial species or novel synergistic multispecies bacterial communities to produce butanol. To attain this goal, genetically engineered bacteria are selected for properties that improve butanol production efficiency, yield and capacity. The MicroFactories Project Team includes a next-generation Company and expert Partners with complementary strengths, who will leverage a network of supporting partners, stakeholders and end users to advance progress towards a sustainable energy future for Norway and the world. Collectively, the strengths of MicroFactories partners include strong industrial background, experience and success in cultivating and manipulating fastidious bacteria, expertise in seaweed processing, and dominance in the CleanTech/GreenTech energy industrial space. The MicroFactories technology will support the production of butanol for use as fuel in maritime vehicles, automobiles, and eventually airplanes, achieving sustainable energy production in a circular economy manner.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi