Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

Alternativ tittel: Autoport - Havnelogistikk og ledelse optimalisert av AI

Tildelt: kr 0

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (relativt korte avstander), som håndterer en rekke typer gods. Bruken av operasjonsanalyse vil gjøre det mulig for havner å inkludere AI og autonomi i havneorganisasjonen på tre ulike nivåer, det operative, det taktiske og det strategiske. Det operative nivået til AutoPort-konseptet fokuserer på kortsiktig utførelse av oppgaver i havneområdet, det vil si å optimalisere utnyttelsen av havneressursene (lastebiler, trailere, containere, tog, skip og kraner) og godsflyt. Det taktiske nivået til AutoPort-konseptet refererer til ledelse på mellomlang sikt, som vil være representert av et havneoperasjonssenterkonsept og dets organisasjon som er nødvendig for tilsyn med det autonomt og manuelt kontrollerte havneutstyret, skip, kjøretøy og tog. Det strategiske nivået til Autoport-konseptet fokuserer på langsiktige strategiske investeringer og politikk for å forbedre havneeffektiviteten, samt effektiviteten til transportformene som møtes i havner. AutoPort-konseptet vil bli utviklet i henhold til de smidige metodikkprinsippene, der den komplekse utfordringen som havnelogistikk utgjør, brytes ned i diskrete deler eller "use-caser". Use-casene vil være utledet fra havnene som inngår som prosjektpartnere, som representerer den typiske norske offentlige havnen når det gjelder godstype og aktører involvert i havneprosesser og terminaldrift. De viktigste behovene og kravene til aktørene som er ansvarlige for de ulike operasjonene i transportsystemene vil bli identifisert og brukt for å avgjøre behovet for individuelt tilpassede løsninger for autonomi i use-casene.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Bransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterGrunnforskningLTP2 HavPortefølje Muliggjørende teknologierTransport og mobilitetMaritimPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimDigitalisering av maritim næringLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerTransport og samferdselLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPortefølje HavDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringer