Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPort – When AI optimizes port logistics and management

Alternativ tittel: Autoport - Havnelogistikk og ledelse optimalisert av AI

Tildelt: kr 0

AutoPort-prosjektet vil frigjøre potensialet for optimalisering av effektiviteten i havner for nærskipsfart ved å bruke fremskritt innen AI-planlegging og autonomi innenfor et rammeverk for operasjonsanalyse. Havnene vi fokuserer på er små (dvs. under 250 000 TEU i året) havner for nærskipsfart (relativt korte avstander), som håndterer en rekke typer gods. Bruken av operasjonsanalyse vil gjøre det mulig for havner å inkludere AI og autonomi i havneorganisasjonen på tre ulike nivåer, det operative, det taktiske og det strategiske. Det operative nivået til AutoPort-konseptet fokuserer på kortsiktig utførelse av oppgaver i havneområdet, det vil si å optimalisere utnyttelsen av havneressursene (lastebiler, trailere, containere, tog, skip og kraner) og godsflyt. Det taktiske nivået til AutoPort-konseptet refererer til ledelse på mellomlang sikt, som vil være representert av et havneoperasjonssenterkonsept og dets organisasjon som er nødvendig for tilsyn med det autonomt og manuelt kontrollerte havneutstyret, skip, kjøretøy og tog. Det strategiske nivået til Autoport-konseptet fokuserer på langsiktige strategiske investeringer og politikk for å forbedre havneeffektiviteten, samt effektiviteten til transportformene som møtes i havner. AutoPort-konseptet vil bli utviklet i henhold til de smidige metodikkprinsippene, der den komplekse utfordringen som havnelogistikk utgjør, brytes ned i diskrete deler eller "use-caser". Use-casene vil være utledet fra havnene som inngår som prosjektpartnere, som representerer den typiske norske offentlige havnen når det gjelder godstype og aktører involvert i havneprosesser og terminaldrift. De viktigste behovene og kravene til aktørene som er ansvarlige for de ulike operasjonene i transportsystemene vil bli identifisert og brukt for å avgjøre behovet for individuelt tilpassede løsninger for autonomi i use-casene.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

LTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMaritimMaritimDigitalisering av maritim næringBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorInternasjonaliseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP2 HavGrunnforskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringPortefølje Naturvitenskap og teknologi