Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing risk management & resilience to natural hazards in India, Brazil, & Norway through collaborative education, research, & innovation

Alternativ tittel: Forbedret risikostyring og motstandsdyktighet mot naturfare i India, Brasil og Norge gjennom samarbeid i utdanning, forskning og innovasjon

Tildelt: kr 10,0 mill.

NATRISK er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å forbedre risikostyring og motstandsdyktighet mot ulike naturfarer gjennom samarbeid i forskning, utdanning og innovasjon. Samarbeidet samler ekspertise fra Brasil, India og Norge, og fokuserer på å øke kvaliteten på utdanning og forskning for å redusere risiko og øke samfunnets motstandsdyktighet mot naturfarer i bratt terreng. Aktivitetene i NATRISK består av fire søyler som skal sørge for vitenskapelig fremgang: Søyle 1 - Forståelse av naturfare og kaskadeeffekter, Søyle 2 - Kvantifisering og vurdering av risiko, Søyle 3 - Begrensning, forståelse og kommunikasjon av risiko, og Søyle 4 - Håndtering av katastroferisiko og forbedring av motstandsdyktighet. Disse søylene er tematiske områder for samarbeid og utdanningsaktiviteter. De planlagte aktivitetene skal ta tak i den økende risikoen for ulike naturfarer for befolkning og infrastruktur i Brasil, India og Norge grunnet klimaendringer og urbanisering. NATRISK vil opprette nye koblinger og styrke eksisterende ledd mellom sju forskningsinstitutter og universiteter, samt at det involverer tre offentlige etater. Samarbeidet vil legge til rette for utveksling av forskere, praktikere, ledere og studenter, formidle kunnskap og ekspertise til kommuner og næringslivet, og fremme internasjonal utdanning og forskning på naturfare, risiko, motstandsdyktighet og relaterte disipliner. For å sikre relevante kvalitetsbaserte aktiviteter for offentlig virksomhet og næringsliv, har NATRISK etablert en "Innovation Task Force" for å samarbeide med kommuner, entreprenører og andre interessenter.

The NATRISK international partnership for enhancing risk management & resilience to natural hazards through collaboration in research, education and innovation connects expertise from Brazil, India, and Norway. The partnership focuses on excellence in education and research to reduce risk and increase societal resilience to natural hazards in steep terrain. NATRISK will develop new links and strengthen existing ties between seven research institutes & universities, and involves three public agencies. NATRISK will facilitate the exchange of researchers, practitioners, managers, and students, disseminate knowledge and expertise to municipalities and the business sector, and foster international education and research on natural hazards, risk, resilience, and associated disciplines. Natural hazards are geological, hydrological and environmental processes that may lead to loss of life and widespread damage. Natural hazards have devastating impacts on society, affecting population, economy, industry, cultural heritage, and the natural environment. Climate change is amplifying the risk of natural hazards to population and infrastructure in Brazil, India and Norway. Urbanization and new infrastructure developments in mountainous areas, partly driven by demographic expansion, increase societal exposure. To remedy research and education needs, NATRISK identifies four pillars for collective scientific advancement: Pillar 1 – Understanding natural hazards, multihazards, & cascading effects, Pillar 2 – Quantifying & assessing risk, Pillar 3 – Mitigating, perceiving, & communicating risk, and Pillar 4 – Managing disaster risk & enhancing resilience. These pillars are the thematic areas of collaboration and educational activities. To enhance the quality and relevance of activities for the public and business sectors, NATRISK implements an Innovation Task Force to interface with municipalities, entrepreneurs, and other stakeholders.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research