Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr

Alternativ tittel: Insects as new and sustainable ingredient in fish feed

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektnummer:

337300

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Etterspørselen etter fisk øker, og dermed også fôr til fisk. Samtidig blir 1/3 av all mat som blir produsert aldri spist. Prosjektet Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr forsøker å koble disse utfordringene i en sirkulær løsning, der tidligere næringstoffer oppsirkuleres til en proteinrik og helsefremmende ingrediens til fiskefôr. Insekter er svært effektive til å omgjøre næringstoffer til nye verdifulle proteiner, og er naturlig motstandsdyktige mot giftstoffer og sykdommer som forekommer i matavfall. Insekter er en naturlig del av dietten til ung laksefisk, og forskning viser at insekter kan gi bedre fiskehelse. Det er imidlertid noen utfordringer som må løses for at insekter fôret på tidligere næringstoffer og andre restråstoff kan benyttes i fiskeoppdrett i større skala. Den første er at næringsinnholdet i larvene varierer i stor grad etter hva de spiser, og tilgjengelige råstoff varier etter sesong for insektprodusenter som spesialiserer seg i sirkulær økonomi. Prosjektet tar sikte på å etablere et reseptstyringssystem for å blande substrat til insektene som gjør det mulig å oppnå stabile, forutsigbare og gunstige næringsverdier i insektproduktene. Prosjektet skal også kartlegge og karakterisere tilgjengelige råstoff for best mulig utnyttelse i henhold til reseptstyringssystemet, og for å optimalisere produksjonen. Det vil også gjennomføres forsøk for å vurdere hvor viktig substratkomposisjonen er i de ulike livsfasene til insektene. Den andre utfordringen er knyttet til prosessering av larvene. Prosesseringsstegene som nyttes i dag er kostnads- og energikrevende, og skal effektiviseres for å kunne konkurrere på pris. Kvaliteten på produktene påvirkes av prosessering, så aktuelle metoder skal prøves opp mot ønsket næringssammensetning. Målet i prosjektet vil være å finne frem til de mest hensiktsmessige metodene for å ivareta kvalitet, redusere energibruk og tid, og samtidig holde prosesseringen så enkel som mulig.

Prosjektets mål er å etablere insekt som en kostnadseffektiv og bærekraftig ingrediens i fiskefôr. For å nå målet og lykkes må larvene ha relevant næringsstoffsammensetning, egnede tekniske egenskaper som fôr og kunne konkurrere på det europeiske markedet også når det gjelder pris og volum. Insekter som råvare har i prosjektperioden et mål om å gi et tillegg og en vekst, og ikke erstatte dagens fôrråvarer. Formålet med prosjektet er å bygge ny norsk insektindustri, øke selvforsyningsgraden med norske fôrråvarer, redusere laksens klimaavtrykk gjennom fôrråvarer, redusere svinn/matavfall og bidra til en sirkulær økonomi i oppdrettsnæringen. Konsortiet består av Invertapro AS og NorInsect AS som begge er insektprodusenter som benytter restråstoff til produksjon av proteinrike larver, Aker Biomarine ASA og Tine AS som har restråstoff som egner seg som substrat for insektene, og Skretting som produsent av fôr til fiskeoppdrett. Konsortiet skal teste ulike substrat og utvikle et reseptstyringssystem som gjør at produsentene kan ivareta bærekraftprofilen samtidig som man kan levere produkter med høy og forutsigbar kvalitet. Videre skal konsortiet utvikle et prosesseringssystem som er kostnads- og ressurseffektivt og kan bidra til å redusere produksjonskostnadene for insekt som fôrråvare. Basert på nye system skal insekter produseres og testes som ingrediens i fiskefôr.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram