Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Nordisk seminar om hepatitt C

Tildelt: kr 0,14 mill.

Hepatitt C er et alvorlig helseproblem både i Norge og globalt, og WHO kom i 2016 med mål om eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem innen 2030. I 2018 fulgte den norske regjeringen opp med nasjonale mål om eliminasjon innen 2023. Helsedirektoratet fulgte opp med en tiltaksplan året etter. I Norge har det i mange år vært forskning på hepatitt C innen medisinske fagmiljøer. De senere årene har rusomsrogen fått en mer sentral plass i testing og behandling av hepatitt C, og det er vesentlig at det opprettes en møteplass hvor kunnskapsbaserte hepatitt C behandlingsmodeller kan vises frem. Vi ønsker derfor å arrangere et seminar hvor de ulike miljøene kan samles. Seminaret planlegges arrangert i hybrid-form på Voksenåsen 9/9.22-10/9.22, med 50 fysiske deltagere, og opp til 300 digitale deltagere. Det er stort engasjement blant brukeorganisasjoner, og vi har som mål at seminaret også skal være en møteplass for ulike brukerorganisasjon, og at det skal være interaksjon mellom brukerorganisasjoner, sykehusmiljøene, og ansatte i rusomsorgen. Under seminaret vil vi også invitere foredragsholdere fra andre land som kan presentere noe av den beste forskningen som har blitt publisert på feltet de siste årene. Metoden vil være oversiktsforelesninger, paneldebatter, og diskusjon i mindre grupper. Vi mener seminaret er faglig forankret i flere av de overordnede målene/prioriteringene beskrevet i Porteføljeplanen for Helse, blant annet gjennom: 1. "at forskningen skal bidra til god folkehelse og flere leveår med god helse for den enkelte" 2. "at forskningen skal bidra til at helsesektoren leverer gode, kunnskapsbaserte og bærekraftige helsetilbud" Videre mener vi at seminaret kan sies å være forankret under programmet BEDREHELSE blant annet da vi mener seminaret kan bidra til å fremme forskning som igjen kan bidra til å bedre folkehelse, økt livskvalitet, og redusert sosiale ulikhet i helse.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering