Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Special cellulose from Laminaria hyperborea for high-value applications, produced according to pharmaceutical standard

Alternativ tittel: Spesialcellulose fra Laminaria hyperborea for høyverdi applikasjoner produsert i tråd med legemiddelstandarden

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

337411

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Laminaria hyperboea (stortare) er en unik makroalge som inneholder mange interessante komponenter, deriblant cellulose. Som følge av betydelige ulikheter i innhold og komposisjon mellom brune makroalger og tre, kan tarecellulose fremstilles under mildere prosessbetingelser og til en betydelig lavere kostnad, men med høy kvalitet. Det vil kunne gi en unik cellulose sammenliknet med andre celluloser i markedet. I Cellunor vil arbeidet hovedsakelig bestå i utvikling og testing av ulike metoder for videreforedling gjennom kjemisk og/eller mekanisk defibrillering og fremstilling av spesialcellulose, samt komplekser med andre biopolymerer. Prosjektet fokuserer videre på testing og utvikling av applikasjoner og løsninger for anvendelse av utviklet materiale, blant annet til erstatning av plastbaserte og andre petrokjemiske produkter. Prosjektet legger grunnlag for betydelig og bærekraftig verdiskapning gjennom fremstilling av spesial cellulose fra tare.

Norges stortarebiomasse er estimert til 57 millioner tonn og størst i verden. Det finnes i dag ingen storskala leverandører av cellulose basert på stortare. Dagens tareindustri er bygget nærmest utelukkende på produksjon av diverse alginater, hvilket utgjør omtrent 15-20% av innholdet i stortare. Alginors forretningsmodell er basert på utnyttelse av samtlige ingredienser i stortaren uten bruk av formalin og skadelige kjemikalier. Grov tarecellulose er et nødvendig biprodukt av selskapets planlagte alginatproduksjon. Prosjektet henger nøye sammen med selskapets kjerneteknologier om optimal råstoffutnyttelse og økt verdiskapingspotensial. Prosjektet omhandler bl.a. utvikling av en miljøvennlig og kostnadseffektiv raffineringsprosess for fremstilling av ulike typer nanocelluloser basert på tarecellulose, eksempelvis mikrokrystallinsk cellulose (MCC) og nanofibrillær cellulose (CNF), rettet mot globale høyverdinisjer i markedet for legemiddel- og kosmetikkprodukter. Prosjektet er egnet til å utvikle en raffineringsprosess med betydelige produksjonsfordeler som krever mindre energi og leder til langt lavere utslipp sammenlignet med eksisterende celluloseproduksjon. Dagens hovedkilde til cellulose er primært trevirke og andre lignocelluloseholdige biomasser. Kraftig kjemisk behandling i flere trinn er nødvendig for å fjerne lignin. Cellulose fra stortare inneholder ikke lignin og tilsvarende behandling er ikke nødvendig. Raffineringsprosessen er ventet å anvende andre og nye produksjonsteknikker. Det forventes betydelig forskjeller mellom tarebasert cellulose og cellulose fra mikroalger, bakterier og cellulose raffinert fra tradisjonelle biomasser. Mens cellulose fra lignocelluloseholdig biomasse er velkarakterisert etter mange års arbeid med forskning og utvikling, er egenskapene til tarecellulose kun beskrevet i begrenset grad. Ytterligere forskning og utvikling er derfor avgjørende for å på sikt lykkes med bruk av tarecellulose i kommersielle produkter.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale