Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nasjonal ørretkonferanse 2022 på Svanøy

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337466

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Regnbueørret er den oppdrettsarten i Norge som står nærmest opp skalering etter atlantisk laks for å nå nasjonale mål om en 5- dobling av akvakulturproduksjonen. Ørret utgjør ca. 5% av oppdrettet laksefisk i Norge. Det er atlantisk laks som er den dominerende oppdrettsarten. Mens produksjonsvolumet av ørret har stått «på stedet hvil» i mange år, så har volumet av laks økt, trass i at ørret har mange fortrinn framfor laksen: - Ørreten er bedre tilpasset et liv i fangenskap og har mindre rømming enn laksen grunnet lang historie som oppdrettsart. - Den er generelt rødere i kjøttet enn laksen. - Hurtigere vekst gjør at man også får produsert større mengde ørret per konsesjonsvolum (MTB) enn ved oppdrett av laks. - Markedsprisene på både laks og ørret varierer, men over tid har de vært ganske like. - Ørret har lengre holdbarhet i fersk tilstand enn laks - Ørreten har generelt bedre helse/ mindre helseplager enn laksen - Rømt ørret reproduserer ikke i vill tilstand i Norge, og ørreten bidrar dermed ikke til genetiske interaksjoner med villfisk. Dette gjør oppdrett av ørret mindre miljø-politisk følsomt enn oppdrett av laks. - Det er bedre tilgang på oppdrettslokaliteter til oppdrett av ørret enn til laks. Ørret kan bl.a. oppdrettes i fjorder med mye ferskvann. Konferansen gjennomføres 8-9 juni 2022 på Svanøy i Kinn kommune. Konferansen gjennomføres for å fremme ørret som oppdrettsart i Norge. Nye forskningsresultater og teknologiske løsninger knyttet til oppdrett av ørret vil bli presentert. Målgruppen for konferansen er beslutningstakere i bransjen som kan bidra til økt oppdrett av ørret i Norge, herunder fiskeoppdrettere, utstyrsleverandører, politikere, interesseorganisasjoner, forskere, banker, presse og offentlig forvaltning. Nasjonal ørretkonferanse på Svanøy ble førstegang gjennomført i 2018.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning