Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Alternativ tittel: Developing sufficient language and professional competence among adult immigrants in the Health Work education

Tildelt: kr 1,9 mill.

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjektet har som målsetting å utvikle mer kunnskap om voksne innvandreres vei mot fagbrevet i helsearbeiderfaget, samt om hvordan videregående skole gjennom ulike tilpassinger kan bidra til at voksne, minoritetsspråklige elever fullfører og består helsefagarbeiderutdanningen, får et fagbrev og bedrer sine muligheter i yrkeslivet og i samfunnet for øvrig. Overordnet problemstilling for prosjektet er: Hvordan kan videregående skole tilrettelegge for utvikling av tilstrekkelig språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen, og hvordan oppleves og vurderes utdanningsløpet av lærere og elever? En høy andel av de voksne elevene i videregående, yrkesfaglig skole er minoritetsspråklige. For å tilegne seg nødvendig fagkompetanse trenger de tilstrekkelige språkferdigheter på undervisningsspråket, som er norsk. Gjennom systematiske utprøvinger av tiltak vil dette prosjektet bidra med kunnskap om hvordan videregående skole kan tilrettelegge for utvikling av tilstrekkelig språk- og fagkompetanse hos målgruppen. Det planlegges en artikkelbasert avhandling med tre artikler.

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjektet søker svar på hvordan videregående skoler kan bidra til at voksne, minoritetsspråklige elever utvikler tilstrekkelig språk- og fagkompetanse, slik at de fullfører og består helsefagarbeiderutdanningen, får et fagbrev og bedrer sine muligheter i yrkeslivet og i samfunnet for øvrig. Studien vil ha et kvalitativt forskningsdesign der ulike metoder vil inngå i dataproduksjon og analyse. Tiltak rettet mot utvikling av språk- og fagkompetanse skal systematisk prøves ut. Noen av utprøvingene er knyttet til prosjektet Lærerutdanningsskoler i Yrkesfag (LUSY), et innovasjons- og forskningsprosjekt ved OsloMet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU). Det planlegges en artikkelbasert avhandling med følgende artikler: Artikkel 1: «Norsk i alle fag» og utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. Artikkel 2: Yrkesrettet norskopplæring: integrert språk- og fagopplæring for voksne i videregående utdanning. Artikkel 3: Utvikling av tilstrekkelig språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. Artiklene vil bygge på kunnskap utviklet gjennom de tre forskningsspørsmålene samt forsøk på svar på den overordnede problemstillingen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder