Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nye grep for utviklingshemmedes muligheter og medvirkning i arbeid

Tildelt: kr 0,15 mill.

Innovasjonsprosjektet skal finne nye og hensiktsmessige måter å skape rom for selvbestemmelse, valgmuligheter, og medvirkning i arbeids- og aktivitetstilbudet til voksne innbyggere med en kjent diagnose psykisk utviklingshemming. Vi vil prøve ut nye måter å inkludere voksne utviklingshemmede i produktivt arbeid, blant annet gjennom mer aktiv bruk av ordningen VTO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift), i kommunal regi. Unge og voksne utviklingshemmede har i all hovedsak en innvilget uførepensjon. De har vanligvis et botilbud og mottar tjenester fra kommunale omsorgstjenester. I mange tilfeller har de også en arbeidskapasitet og ønsker et meningsfylt arbeid eller dagaktivitet. Norsk lov, statlige føringer og internasjonale konvensjoner skal sikre personer med utviklingshemming meningsfylt dagaktivitet og arbeidsrettede tilbud tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Kommunal sektor og staten har etter loven et delt ansvar på dette området, der kommunene har ansvaret for dagtilbud mens de statlige arbeidsmarkedsmyndighetene har ansvaret for de arbeidsrettede tilbudene. Det er likevel betydelig variasjon mellom norske kommuner i måten man organiserer, finansierer og driver arbeidstilbud til utviklingshemmede, i form av skjermede arbeidstilbud (VTA), dagsentertilbud og tilrettelagte arbeid i en bedrift (VTO). Utviklingen har gjennom flere går gått i retning av at stadig færre utviklingshemmede har noe tilbud på dagtid i det hele tatt.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester