Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mer egenmestring og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne

Tildelt: kr 0,14 mill.

Forprosjektet skal gi et tilstrekkelig grunnlag for et innovativt hovedprosjekt der Nes kommune og andre kommuner, med involvering av berørte brukere og deres nettverk, ønsker å definere og iverksette tiltak som endrer de kommunale tjenestene slik at de mer enn i dag underbygger aktiv brukerdeltagelse, egenmestring og livskvalitet hos innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Hovedprosjektet vil avgrense seg til å prøve ut nye tilnærminger som har full støtte fra berørte brukere. Vi ønsker at innbyggere i mindre grad enn i dag er avhengig av omfattende kommunal bistand over tid. Begrepet innbyggere med nedsatt funksjonsevne omfatter grupper med store fysiske funksjonsnedsettelser, og ofte med problematikk omkring utviklingshemming og utfordringer i autismespekteret. Vi holder i denne sammenheng utenom problematikk som i hovedsak dreier seg om rus og psykisk helse. Samarbeid med andre kommuner forskere og innovasjonsmiljøer, skal sikre utprøving av tiltak som er tilstrekkelig forankret i forskning. Et av utgangspunktene til forprosjekt og hovedprosjekt er å få med brukersiden, slik vi har beskrevet. Vi ønsker vi å legge stor vekt på brukerdialog etter det forskningsbaserte konseptet som ofte går under betegnelsen «åpen dialog i nettverk» og som er nærmere omtalt i vedlagt utvidet prosjektbeskrivelse. De største FOU utfordringene vil ventelig være å få med brukersiden på en måte som skaper nye og omforente forståelser av behov og løsninger. Vi vil også møte utfordring med å balansere innovasjon opp mot evidens. Erfaringsmessig kan det også være krevende å skape nok tro på, og nok systematisk utprøving, av nye tilnærminger. Utfordringene i prosjektet ser vi at kan ligge til involvering av brukersiden, på en måte som skaper ny forståelse for behov og løsninger, herunder balansen mellom forsking og innovativ praksis for brukere og tjenester. I tillegg kan det også være krevende å skape nok tro på, og nok systematisk utprøving, av nye tilnærminger.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester