Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Smart Larval Rearing System: enhancing control in early-stage marine aquaculture

Alternativ tittel: Smart Yngelovervåkning - Høynet kontroll i tidlig-fase marin akvakultur

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

337763

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Produksjon av frisk og robust yngel er en av de største flaskehalsene i marin oppdrett. De første ukene av marine fiskelarvers liv er ofte preget av høy dødelighet og feilutvikling. Marine fiskelarver er små og sårbare når de klekker, og deres fordøyelsessystem er lite utviklet. I motsetning til lakseyngel trenger derfor marine larver levende, lett fordøyelige fôrorganismer av riktig størrelse og kvalitet for å kunne vokse og utvikle seg normal. God tidlig-ernæring er avgjørende for hvordan fisken vokser og utvikler seg senere i livet. Oppdrettere bør derfor overvåke fiskelarvene regelmessig i den tidlige fasen for økt forutsigbarhet og lønnsomhet senere i produksjonen, men i dag mangler det verktøy som kan gjøre dette. «Smart Larval Rearing System (SLRS)» vil overvåke og tolke biologien hos store antall fiskelarver i sanntid med den hensikt å gi oppdrettere et beslutningsstøtteverktøy som vil gi økt kvalitet, reduserte kostnader og økt kontroll i denne viktige førstefasen av produksjonen. Hele prosessen skal foregå uten direkte håndtering av fisken for å unngå å påføre allerede sårbare larver unødvendig stress. Hovedmålet med dette prosjektet er å signere en eller flere intensjonsavtaler om å gjennomføre pilotforsøk hvor systemet testes i marine yngelanlegg, og å gjennomføre en markedsundersøkelse som skal gi beslutningsgrunnlag for vurdering av hovedmarkedsområde for innovasjonen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020