Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Artificial intelligence for personalised medicine in depression

Alternativ tittel: Bruk av kunstig intelligens for persontilpasset behandling av depresjon

Tildelt: kr 3,0 mill.

Psykiatriske sykdommer rammer flere hundre millioner mennesker over hele verden. Mest utbredt er depresjon, som forårsaker store lidelser for både pasienter og familier, samt høye samfunnskostnader knyttet til sykefravær og behandling. Behandling av depresjon involverer ofte bruk av antidepressive medisiner. Ulike typer antidepressiva er tilgjengelige for klinisk bruk. Disse skiller seg noe i terapeutisk effekt og bivirkningsprofiler. Imidlertid virker de alle ved å øke noradrenerg og/eller serotonerg signaloverføring i hjernen. De mest brukte medisinene er de selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Det er stor individuell variasjon i klinisk effekt og forekomst av bivirkninger hos ulike pasienter som får samme antidepressiv behandling. For SSRI-ene rapporteres det at behandlingen er vellykket hos kun en tredjedel av pasientene, mens de resterende får ingen eller begrenset effekt mot depressive symptomer eller må avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger, f.eks. seksuell dysfunksjon eller søvnforstyrrelser. De underliggende mekanismene for denne variasjonen er komplekse, alt fra sykdommens biologiske eller biokjemiske heterogenitet, farmakogenetiske eller ikke-genetiske forskjeller i levermetabolisme, hjernedistribusjon og reseptorfølsomhet, samt antidepressiv polyfarmasi, dvs. samtidig bruk av medisiner med lignende virkemåte. Hensikten med persontilpasset medisin (presisjonsmedisin) er å overvinne utfordringene nevnt ovenfor ved å kunne forutsi og velge den typen medisin og dosering med størst sjanse for vellykket behandling. Dette krever utvikling av elektroniske beslutningsstøttverktøy basert på algoritmer som kan implementeres i klinisk praksis for å veilede legene i å forskrive best mulig antidepressiv behandling til hver enkelt pasient. Målet med ArtiPro-prosjektet er å trekke ut data fra relevante kilder ved hjelp av kunstig intelligens for å generere algoritmer som kan integreres i elektroniske systemer for optimal bruk av antidepressiva.

Depresjon er på verdensbasis den største årsaken til nedsatt livskvalitet, sykefravær, arbeidsuførhet og selvmord. Til tross for eksistensen av etablert psykoterapeutiske og medikamentelle behandlinger, oppnår omtrent utilstrekkelig effekt, noe som har store konsekvenser for både pasienter, pårørende og samfunnet som helhet. Bruk av legemidler mot depresjon (‘antidepressiva’) innebærer også en betydelig risiko for bivirkninger. Det er store individuelle forskjeller i effekt og bivirkninger av antidepressiva, noe som skyldes både genetiske og ikke-genetiske faktorer, for eksempel multisykelighet, nyre- og leverfunksjon, legemiddelinteraksjoner og livsstil. Det er derfor behov for å identifiere og evaluere målbare ‘biologiske markører’ (biomarkører) som kan benyttes i klinisk praksis for å persontilpasse valg av type legemiddel og dosering til den enkelte pasient, slik at behandlingsutfallet optimaliseres. I motsetning til f.eks. kreftbehandling, mangler denne typen biomarkører innen behandling av depresjon og andre affektive lidelser. Dette prosjektet har som målsetning å identifisere biomarkører som kan implementeres i klinisk praksis for å persontilpasse behandlingen med antidepressiva. Målsetningen skal oppnås ved å benytte kunstig intelligens som verktøy for å analysere datasett med ulike målvariable knyttet til individuell variasjon i effekt og bivirkninger av antidepressiva. Dermed vil prosjektet med ulike vinklinger påvise faktorer som predikerer behandlingsutfall og skaper et fundament for kliniske beslutningsstøttesystemer. Juridiske og etiske aspekter knyttet til bruk av store datamengder fra pasientbehandling med ‘kunstig intelligens-metodikk’ vil ivaretas i tråd med eksisterende lovverk, og i samarbeid med offentlige myndigheter og pasientorganisasjoner.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering