Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Kultur for innvandrere - utvikling av tilbud og tilrettelegging for deltakelse

Tildelt: kr 0,15 mill.

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og innvandrere i Norge består av personer med bakgrunn fra en rekke ulike land og regioner. Antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover, og deltakelse i kulturaktiviteter kan være et viktig helsefremmende virkemiddel som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet. Økt deltakelse i kulturtilbud for denne gruppen representerer også et stort potensiale for inkludering i det norske samfunnet, men en mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke nye løsninger som kreves for at seniorer med innvandrerbakgrunn skal motiveres for deltakelse i kulturtilbud. Formålet med prosjektetableringsprosjektet er at Seniorkultur ved Kulturenheten i Trondheim kommune, sammen med FoU-partner ved avdeling Helse i SINTEF, skal legge grunnlaget for en søknad om et innovasjonsprosjekt (IPO) med mål om å utvikle et nytt tjenestetilbud som skal legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter for eldre med innvandrerbakgrunn. De mest sentrale utfordringene skal løses gjennom arbeid med delmål som inkluderer avklaringer og definisjon av kunnskaps-, forsknings- og brukerbehov, utvikling av ideer og konsepter, etablering av samarbeidskonstellasjoner nasjonalt og internasjonalt, strategisk forankring hos FoU- og samarbeidspartnere og avklaringer av nytteverdi.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester