Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Et samarbeid om økt skoleinkludering med utgangspunkt i det intensive kunnskapsbaserte hjelpetiltaket Skolelos i kommunalt barnevern

Tildelt: kr 0,15 mill.

Bufdir Skolelos er et hjelpetiltak i kommunalt barnevern rettet mot ungdom i alderen 12-18 år som bor hjemme og som har behov for støtte til å mestre skolehverdagen. For å få kunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis, og om tilhørende verktøy og opplæringsplattform er formålstjenlige, ble det i 2021 gjennomført en småskala utprøving av tiltaket. Tre "gamle" og tre nye barnevernenheter deltok på utprøving og utvikling av Skolelosmodellen, representert gjennom 17 kommuner/bydel og 200 000 innbyggere. På grunn av pandemirestriksjoner ble all opplæring, ekstern kursing, veiledning, fagsamlinger og annen kommunikasjon heldigital første halvdel av året, noe som gav nyttig erfaring men viste også begrensningene i digital kommunikasjonsverktøy. Totalt ble det gitt oppfølging til 65 ungdom, hvorav det ble rapportert om noe eller stor suksess hos ca 90%. Syv av barnevernsenhetene vil være med videre gjennom egne/alternative tilskuddsordninger. I 2022 vil vi prioritere arbeid med å videreutvikle et solid kunnskapsgrunnlag samt å prøve ut en videre kontrollert spredning av Skolelos basert på at en motorkommunemodell og vil invitere omkringliggende barnevern til å delta i regionale skolelossamarbeid der erfarne skoleloser blir teamledere. Bufdir Skolelos er avhengig av å være mest mulig kunnskapsbasert. Samtidig er det, etter vårt syn, lite egnet til en RCT. Dette gjør at utvikling, opplæring, utprøving, evaluering og implementering må koordineres med mest mulig relevant fagmiljø, inkludering forskningsmiljø. Forprosjektet vi her søker midler til skal gå til å skaffe en oversikt over relevant forsknings- og fagmiljø, og i samarbeid med disse utarbeide et godt hovedprosjekt innenfor enten Samarbeids eller Innovasjon.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester