Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Samarbeidsmodell for tidlig innsats, kvalifisering og inkludering i arbeidslivet

Tildelt: kr 0,15 mill.

Kristiansand skiller seg ut både fra landssnittet og særlig fra andre storbyer når det gjelder svært stor andel unge voksne på arbeidsavklaringspenger. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjorde i 2019 6,8% av befolkningen mellom 18-66 år. Innovasjonsprosjektet skal utvikle en ny samhandlingsmodell på tvers av forvaltningsnivå og offentlige tjenestetilbydere for personer med eller risiko for å utvikle nedsatt arbeidsevne, som også omfatter arbeidsgivere og personen selv som premissleverandør og ansvarlig deltaker i kvalifisering og arbeidsinkludering. Samarbeidsmodellen skal bygge på og utvide eksisterende modeller for feltet. Samhandlingsmodellen vil omfatte endringer på systemnivå mellom aktørene og på individnivå for intervensjoner. Samhandlingsmodellen vil kunne omfatte endret organisering og bruk av aktørenes virkemiddelapparater i tillegg til endret organisering og prosesser i oppfølgingen av deltakere. Disse endringene skal lede til samskaping og operativ samhandling mellom aktørene som går ut over informasjonsutveksling, koordinering og parallelt samarbeid. Nye løsninger for operativ samhandling vil gi den enkelte deltaker en felles tjeneste som former individuelt tilpassede løp for kvalifisering og økt arbeidsinkludering. Samhandlingen vil kunne bli støttet av samarbeidsavtaler, rutiner og et kompetansenettverk på tvers av aktørene for å utveksle kompetanse, bygge tillit og få innsikt i hvordan ens egen tjenesteyting bidrar til et helhetlig forløp. Innovasjonsprosjektet skal effektevalueres ved hjelp av registerdata. Kompetanse og kunnskap skal innhentes i et FoU partnerskap gjennom et forprosjekt som skal etablere og forankre FoU partnerskapet, analysere brukerbehov og omfang av en ny samhandlingsmodell, gjennomføre konseptanalyse for effektevaluering av samhandlingsmodellen. Risiko for gjennomføring blir adressert av etablerte strukturer og nettverk i programmet "Flere i arbeid" i Kristiansand kommune.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester