Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Positive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskap

Tildelt: kr 0,15 mill.

Formålet med prosjektet er å finne nye løsninger på hvordan NAV kan forebygge og hjelpe unge ut av utenforskap. NAV vil prøve ut en innovasjonstilnærming, der vi undersøker hvilken atferd og praksiser som bidrar til "positive deviance" (PD), eller på norsk "positive avvik". PD-tilnærmingen uttrykker at innovative løsninger på utfordringer kan identifiseres og foredles fra ytre atferd. Man tar utgangspunkt i at det alltid finnes noen individer eller grupper som finner løsninger og som lykkes, til tross for lik ressurstilgang. PD kalles for en "flip-metode" i og med at en må snu tenkningen på hodet, og i stedet for å ha fokus på problemene, må en se etter de som finner løsningene (Singhal & Svenkerud, 2019). Det handler om å identifisere hva som "fungerer" og om det kan overføres til andre områder (Slettli & Singhal, 2020). Basert på systematisk innhenting av kunnskap i regionen, ser NAV tre viktige temaer: 1)Tidlig innsats og forebygging, 2)Samhandling psykisk helse og rus, og 3)De kritiske overgangene. Utfordringene som skal løses er at alt for mange unge står utenfor arbeidsliv, opplæring og utdanning (Mawn et al., 2017; Sveinsdottir et al., 2018), og at de risikerer å forbli i en marginalisert posisjon over tid (Olsen et al., 2016). Det er store kostnader knyttet til dette, både for samfunnet og den enkelte. NAV jobber systematisk og med forsterket innsats for målgruppen. Til tross for dette, lykkes ikke NAV med å redusere antall unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning. Antall uføre øker, og frafallet i videregående skole er stadig for høyt. Det oppleves også vanskelig å veilede unge som har falt ut av skoleløp, og å få disse tilbake til skole og utdanning (Kalstø, 2022). For målgruppen ser en stabile utviklingstrekk, med flate kurver. Det er mange på helserelaterte ytelser og ingen positiv utvikling når det gjelder arbeid. NAV har behov for å nærme seg dette problemfeltet på radikalt nye måter som utfordrer og skaper et tydelig brudd med praksis.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester