Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stiv kuling ved Stad - En bærekraftig omstilling av energisystemet

Tildelt: kr 0,48 mill.

For at vi skal oppnå FNs bærekraftsmål 7 - Ren energi til alle, må kunnskap om fornybar energi blir lettere tilgjengelig for flere. Gjennom prosjektet "Stiv kuling ved Stadt" har forskere ved Høgskulen på Vestlandet samarbeidet med vitensenteret ViteMeir om å formidle kunnskap om hvordan vi kan utnytte ulike fornybare naturressurser til å produsere elektrisk energi.

Gjennom prosjektperioden har forskere samarbeidet med vitensenteret ViteMeir for å formidle forskningsbasert kunnskap om naturressurser og fornybare energikilder til et bredt publikum som inkluderer lærere, skoleelever, studenter og fritidsgjester ved ViteMeir. Prosjektresultatene inngår i en større satsning på formidling av klimaendringer og omstilling til et fornybart energisystem i ett av de 13 regionale vitensentrene i Norge, ViteMeir. Vi har utformet et skriftlig kunnskapsgrunnlag (Sæterdal, 2023) som oppsummerer relevant kunnskap om vindkraft som fornybar energikilde, samt den tverrfaglige idéprosessen som ligger til grunn for utvikling av en interaktiv vitensenterinstallasjon. Det skriftlige kunnskapsgrunnlaget er publisert i en åpen kanal for å legge til rette for at arbeidet kan gjenbrukes/videreutvikles av andre aktører som ønsker det. Gjennom lek med den interaktive vitensenterinstallasjonen får gjestene ved ViteMeir utforske ulike vindturbindesign og vurdere hvilket design som utnytter vindenergien mest mulig effektivt. Gjennom leken formidles kunnskap om hvordan energien i vind kan omformes til elektrisk energi i et vindkraftverk til alle gjestene ved ViteMeir. Vi har utformet vitenshowet «Snurrende energi» som vil bidra til å formidle kunnskap om fornybar energi til flere tusen elever gjennom ViteMeir sin omreisende aktivitet, ViteMeir på hjul. Studenter ved Høgskulen på Vestlandet har fått erfaring med arbeidslivsrettet prosjektarbeid gjennom utvikling av et læringsopplegg med fokus på formidling og tverrfaglige prosjektarbeid. Vi har også utviklet læringsopplegg for å eksemplifisere hvordan vi kan bruke matematikk til å løse ulike problemstillinger innenfor fornybar energi.

En av de viktigste utfordringene samfunnet vårt nå står overfor er å finne løsninger for hvordan vi kan redusere klimagassutslipp. Bruk av fossile energikilder er drivere for klimaendringer, og omstilling til fornybare energikilder er derfor viktig for det globale klimaet. I Norge er vind og vann særlig relevante fornybare energiressurser, og vi vil bidra til å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan utnytte naturens energiressurser til bærekraftig energiproduksjon. Vi vil formidle at utnyttelse av naturens energiressurser er en tverrfaglig utfordring med store interessekonflikter, og vi vil bruke Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS, ViteMeir, som formidlingsarena. ViteMeir er en formidlingsarena hvor skoleelever, lærere, fritidsgjester og næringslivsaktører med ulik bakgrunn og ulike interesser inviteres til utforskende kunnskapsfornyelse. Våren 2021 utarbeidet Dr. Sæterdal det faglige grunnlaget bak vannkraftinstallasjonen i utstillingsarealet ved ViteMeir. I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle utstillingsarealet ved ViteMeir for å formidle kunnskap om hvordan vi kan utnytte vindenergi til å produsere elektrisk energi. Som en del av dette arbeidet vil vi utforme et kunnskapsgrunnlag om vindkraft som fornybar energikilde og noen av konsekvensene vindkraftutbygging har for natur og samfunn. Det skriftlige kunnskapsgrunnlaget (Delmål 1) vil utformes slik at det blir relevant for arbeidet med å utvikle en prototype på en ny interaktiv installasjon (Delmål 4), samt for formidlere og undervisere som skal utvikle populærvitenskapelige foredrag (Delmål 2) og andre læringsopplegg.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima