Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

10 prinsipper for et bærekraftig matsystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338150

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I år 2030 skal vi ha nådd målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Samtidig må vi produsere nok mat til flere mennesker, på et mindre areal i et mer krevende klima. Skal vi lykkes med utfordringene vi står overfor må dagens matsystemer dramatisk endres i en mer bærekraftig retning. Dagens ledere må ta gode valg i dag, om vi skal lykkes med en bærekraftig matproduksjon i morgen. For å ta gode valg må de være basert på kunnskap og forståelse for problemstillingene. I dette prosjektet skal vi øke kunnskapen hos norske ledere av bedrifter i verdikjeden for mat om hva bærekraftig matproduksjon egentlig innebærer og hvilke forskningsbaserte løsninger som er tilgjengelig per i dag. Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon basert på kunnskap fra rapporter fra IPCC, EAT-Lancet, Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi og EUs Green Deal. Prosjektet skal produsere 10 korte filmer om hvert prinsipp og en lengre film sammensatt av alle de 10 filmene. Film er et kraftfullt virkemiddel og derfor et godt medium for å formidle kompliserte budskap på en virkningsfull måte. Basert på kunnskapen om de 10 prinsippene vil dagens ledere være godt rustet til å ta gode valg for et mer bærekraftig matsystem.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima