Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A novel drug for pancreatic cancer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

338231

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Et nytt legemiddel mot kreft i bukspyttkjertelen Duktalt adenokarsinom i pancreas (PDAC), mer kjent som bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Bare 8% av pasientene overlever 5 år etter diagnose. Til tross for en betydelig innsats har man ikke greid å forbedre overlevelsen hos disse pasientene vesentlig i de siste 45 årene. I fravær av paradigmeskifter i behandlingen, tilbys pasientene fortsatt uspesifikke, generelle cytostatika som standard. Det er derfor et stort medisinsk behov for å utvikle nye medikamenter for PDAC, potensielt rettet mot nye cellulære targets. Vi har identifisert flere inhibitor-kandidater mot et lovende nytt PDAC-målprotein ved å screene dette mot et kjemisk bibliotek bestående 28 000 forbindelser ved Norsk senter for molekylærmedisin. Kandidatene er analysert og evaluert ved bruk av enzymatiske og cellebaserte assay. Videre har vi kartlagt 3D-strukturen til målproteinet i kompleks med de ulike inhibitorene for å finne ut hvordan kandidatene binder og hemmer aktiviteten til målproteinet. I dette prosjektet har vi verifisert og validert flere av våre treff, og disse danner nå grunnlaget for design av 2.-generasjonshemmere som del av et forberedende arbeid for å etablere et solid grunnlag for et større innovasjonsprosjekt for å utvikle terapi for PDAC. Vi har også etablert en ny protokoll for å analysere intracellulær hemming av målproteinet som vil bli nyttig for utvikling av nye hemmere.

Compared to other cancers, pancreatic cancer is relatively rare. However, due to its aggressive character, lack of symptoms in early stage and because of the location of the pancreas makes surgery difficult; the disease is the third leading cause of cancer death in the United States. Only about 8 % of patients with pancreatic cancer are alive five years after their diagnosis. This is one of the lowest survival rates for any kind of cancer. Our aim is to develop and commercialize a novel therapeutic drug to treat PDAC, with the goal of prolonged disease-free survival, and possible curative intent. If successful, this will have a major impact on society. The qualification project has enabled us to come up with a first design for 2nd generation compounds against a promising new PDAC protein target. This has allowed us to establish a clear basis and plan for a hit-to-lead process under a follow-on innovation project.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020