Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Effekter av arealbruk og arealendringer på biomangfold, økosystemtjenester og karbonlagring: Et systematisk kart og beslutningsstøtteverktøy

Alternativ tittel: Effects of areause and land use change on biodiversity, ecosystem services and carbon storage: A systematic map and decision support tool

Tildelt: kr 2,0 mill.

Forringelse av intakt natur gjennom endret arealbruk er regnet som en av de viktigste årsakene til tap av arter og generell degradering av økosystemer. Dette har videre store effekter på både naturens evne til å tilby naturgoder og til å bidra til å løse klimautfordringene ved å ta opp og binde karbon i jordsmonn og biologisk materiale. Ulike samfunnsinteresser har ulike vurderinger av nytte og kostnader ved ulik arealbruk, og ofte oppstår konflikter omkring arealbruken. Men per i dag mangler det en systematisk sektorovergripende oversikt over tilgjengelig forskning på feltet. I dette prosjektet vil vi gjennomføre en systematisk sammenstilling av kunnskapen på dette feltet, og presentere dette i form av et systematisk kart. Et systematisk kart er basert på systematiske søk etter tilgjengelig kunnskap, som presenteres ved hjelp av ulike tabeller og figurer. Som en del av litteraturgjennomgangen vil vi kartlegge sentrale egenskaper ved den tilgjengelig forskningen, slik at vi får bedre oversikt over hvor mye forskningsbasert kunnskap som er tilgjengelig for ulike økosystemer, ulike påvirkningsfaktorer, og hvilke effekter og forvaltningsløsninger som er studert. Denne sammenstillingen vil også identifisere hvor det er kunnskapshull. Denne sammenstillingen vil videre bli kombinert med en konseptuell modell hvor vi vurderer den relative betydningen av de ulike kunnskapshullene. I gjennomføringen vil vi hente innspill fra en bredt sammensatt ekspertgruppe, og sentrale samfunnsaktører vil inviteres til å delta på to workshops underveis i prosessen. Dette gjør at vi kan forsikre oss om at de endelige protokoll-kriteriene er egnet til å besvare spørsmålet både fra et strengt faglig men også fra et samfunnsperspektiv. Resultatene fra prosjektet vil oppsummeres i en sluttrapport, en vitenskapelig artikkel og et interaktivt systematisk kart.

-

Menneskelig arealbruk har vidtrekkende effekter på både biosfæren og atmosfæren. Forringelse av intakt natur gjennom endret arealbruk er regnet som en av de viktigste årsakene til tap av arter og generell degradering av økosystemer. Dette har videre store effekter på både naturens evne til å tilby naturgoder og til å bidra til å løse klimautfordringene ved å ta opp og binde karbon i jordsmonn og biologisk materiale. Ulike samfunnsinteresser har ulike vurderinger av nytte og kostnader ved ulik arealbruk, og ofte oppstår konflikter omkring arealbruken. Det mangler i dag en systematisk sektorovergripende syntese av tilgjengelig forskning på feltet. I dette prosjektet vil vi gjennomføre en systematisk sammenstilling av kunnskapen på dette feltet, og presentere dette i form av et systematisk kart (engelsk: Systematic Map). Systematiske kart stiller samme strenge krav til systematikk som en systematisk review, men er mer egnet til å besvare brede spørsmålstillinger slik som her. Vi vil legge vekt på å kartlegge sentrale egenskaper ved relevant forskningen som identifiseres, som forskningsdesign som er benyttet, naturegenskap som er undersøkt, ulike egenskaper ved funnene som er gjort og nivå på kvalitetssikring. I tillegg til det systematiske kartet over tilgjengelig kunnskap vil vi utvikle et beslutningsstøtteverktøy, basert på et bayesiansk nettverk. Denne vil gjøre det enklere for beslutningstakere og andre brukere av dette arbeidet å sette kunnskapen inn i en aktuell kontekst. I gjennomføringen vil vi hente innspill fra en bredt sammensatt ekspertgruppe, og sentrale samfunnsaktører vil inviteres til å delta på to workshops underveis i prosessen. Dette gjør at vi kan forsikre oss om at de endelige protokoll-kriteriene er egnet til å besvare spørsmålet både fra et strengt faglig men også fra et samfunnsperspektiv. Resultatene fra prosjektet vil oppsummeres i en sluttrapport, en vitenskapelig artikkel og et online interaktivt systematisk kart.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling