Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Pathways for a decision support tool for sustainable regional planning

Alternativ tittel: Pathways for a decision support tool for sustainable regional planning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Byplanlegging har en lang historie med å definere, måle og forsøke å optimalisere urban tetthet og form. Historiske og vedvarende trender, inkludert økende urbanisering, byutvidelser, flere bygninger, flere kvadratmeter per innbygger, og behov for ny infrastruktur og tjenester, byr på nye utfordringer. Kommuner mangler ofte bakgrunnsdata og metodikk for uavhengig å estimere materialer, energi og utslipp knyttet til nye utbygginger. I tillegg kreves det, i gjeldende politiske strategier og kommende EU- og nasjonale forskrifter angående reduksjon av klimaendringer, at man evner å kvantifisere og visualisere konsekvensene av ny utbygging når man vurderer ulike alternativer angående bygningstyper, bosettingsmønstre og videreutvikling av urbane eller landlige områder. Embodied Energy and Emission Settlement tool (EES) ble utviklet gjennom forskningsprosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns (2017-2021, NFR prosjektnummer: 270842), med mål om å utvikle et nettbasert beregningsverktøy for kommunal boligplanlegging som skal gi innsikt i bundet energibruk, klimagassutslipp, kostnader og trafikk knyttet til forskjellige utbyggingsmønstre. EES er utviklet for å gi ulike brukergrupper oversikt over de kvantitative aspektene knyttet til energibruk, klimagassutslipp og investerings- og driftskostnader som forskjellige typer utbyggingsmønstre vil gi. EES ble utviklet basert på eksisterende nasjonale og internasjonale metoder og databaser for å få et bredere bilde av de miljømessige og økonomiske utfallene i den tidlige planleggingsfasen av områdeutvikling. For videreutvikling av EES-verktøyet fokuserer Path4EES på å få bedre innsikt i markedspotensialet, kundebehovet og identifisering av relevante aktører, samt å utforske mulige veier for kommersialisering av verktøyet.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020