Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Learning Conversations as Assessment in the subject English

Alternativ tittel: Fagsamtaler som vurdering i engelskfaget

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

338523

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet utforsker hvordan lærere bruker fagsamtaler som vurdering av norske ungdomsskoleelevers kompetanse i engelsk. Hovedmålet med prosjektet er å bidra med økt kunnskap om fagsamtaler som en dynamisk vurderingsmetode i kartlegging av engelskkunnskaper. Med fagsamtaler forstås utvidede elevsentrerte samtaler. I slike samtaler vektlegges involvering av både elever og lærere for at samtalene skal kunne brukes som en dynamisk vurderingsmetode. Prosjektet er også en studie av hvordan lærere bruker denne metoden for å vurdere elevenes kunnskaper og ferdigheter i engelsk med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Studien ser spesielt på hvordan lærere bruker fagsamtaler, kartlegger elevenes nåværende kunnskap gjennom samtalene og setter nye læringsmål sammen med elevene basert på denne kunnskapen. Studien tar utgangspunkt i seks casestudier ved to separate ungdomsskoler. I studien deltar to lærere fra disse sammen med tre av sine elever. Det gjennomføres observasjoner av hvordan læreren samhandler med elevene i en en-til-en interaksjon, der fokuset er på læreren. Studien tar dermed sikte på å forstå interaksjonen som observeres primært ut i fra de deltakende lærernes perspektiv. Ved å bruke semistrukturerte intervjuer med spørsmål rettet mot hvordan lærerne reflekterer over det de sier og gjør, vil studien gi en innsikt i lærernes oppfatning av den observerte interaksjonen og informasjon om lærernes praksis.

I den nasjonale satsingen Vurdering for læring, som ble innført for å gi støtte i arbeidet med å videreutvikle en mer læringsfremmende vurderingspraksis og vurderingskultur, så ble begrepet «Vurdering for læring» valgt for å understreke at en formativ tilnærming til vurdering skal fremme læring. Dette i motsetning til vurdering av læring, som har en summativ tilnærming. Satsningen fokuserte på en formativ vurderingspraksis som vektlegger elevenes læringspotensial i stedet for å legge hovedvekt på elevenes tidligere læringsprestasjoner. Ved å gjennomføre observasjoner av hvordan læreren samhandler med elevene i en en-til-en samtale, er kandidatens intensjon å forstå interaksjonen som observeres primært fra deltakernes perspektiv. Dette vil også gi kandidaten informasjon om lærerens praksis. Ved å bruke semistrukturerte intervjuer med spørsmål rettet mot hvordan læreren reflekterer over det de sier og gjør, får kandidaten et innblikk i lærerens oppfatning av den observerte interaksjonen, som igjen gjenspeiler lærerens holdninger. I dette prosjektet skal det gjennomføres kasusstudier av seks enkeltsaker ved to separate ungdomsskoler i regionen. Årsaken til dette er kandidatens forventede deltakelse i regionens utviklingsarbeid der alle ungdomsskolene i regionen har gjennom flere år hatt et tett samarbeid i utviklingsprosjekter. Kandidatens mangeårige praksis som faglærer i engelsk på ungdomstrinnet danner et godt grunnlag for at gjennom dette prosjektet kunne videreutvikle og tilegne seg dybdekunnskap om hvordan lærere bruker fagsamtaler som bekreftelse på elevenes nåværende kunnskap, og hvordan de sammen med elevene setter nye læringsmål basert på denne kunnskapen. Videre ønsker kandidaten å finne ut hvordan læringssamtaler brukes med både et formativt og summativt formål i kartlegging av engelskkunnskaper i ungdomsskolen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder