Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ECO-AQUACULTURE: towards increasing ecological balance in salmon aquaculture

Alternativ tittel: ØKO-AKVAKULTUR: for å øke økologisk balanse i lakseoppdrett

Tildelt: kr 87 799

Bærekraftig utvikling, eller bærekraftige samfunn-miljø interaksjoner, innebærer å samhandle i økologisk balanse med miljøet. Prosjektet ØKO-AKVAKULTUR tar sikte på å fylle hull i kunnskapen vår om havbunnsøkologisk funksjonalitet under påvirkning av akvakultur. Samtidig vil det identifisere nye biologiske indikatorer for økologisk funksjonsendring. På grunn av manglende kompetanse på nasjonale nivå er internasjonalt samarbeid, som tilrettelagt i NFR Forskermobilitetsprogrammet, av gjensidig positiv betydning. Oppdrettsfisk er en viktig kilde til animalsk protein for mennesker, og derfor er havbruk en stadig voksende industri over hele verden med økende påvirkning av det marine miljøet. En stor påvirkning av havbruksnæringen er økt organisk stofftilførsel til havbunnen. Det kreves en bedre forståelse av denne tilførselens innvirkning på ulike biologiske komponenter i havbunnssamfunnet som til sammen bestemmer den økologiske funksjonaliteten. NORCE sitt forskningsprosjekter bidrar til økt forståelse av virkningene på bakterier og makrofauna (noe større dyr) og deres nytte som biomonitorer i norsk akvakultur. Men selv om meiofauna (mindre dyr - spesielt nematoder) kan være motstandsdyktig og dominerende i akvakulturpåvirket sediment, er deres respons i artsmangfoldet fortsatt ukjent. Vår gjesteforsker har med seg slik kompetanse, noe som gjør det mulig å sammenligne nematodearters responser her med andre kjente biologiske responser, og derved kunne benytte dem som biomonitorer av akvakulturpåvirkede sedimenter. Videre vil hans samarbeid i NORCE sine geokjemiske forsøk som ser på dynamikken og fotavtrykkene fra akvakulturens økte organiske stofftilføresel til bunnsedimentene, forberede oss til fremtidig lignende analyser i greske oppdrettsanlegg. Å forstå disse responsene i ulike marine økosystem som i det varme Middelhavet og den kalde Nord-Atlanteren, er et viktig skritt mot bedre vurderinger og videre reduksjoner av forurensning fra akvakultur til våre havområder.

Farmed fish is an important source of animal protein for the global human population and consequently aquaculture is an ever-growing industry worldwide. Norway has a leading position in marine aquaculture sector which will continue to grow with increasing impact on the marine environment. It is therefore important to generate knowledge to ensure the most environmental sound operation of aquaculture facilities possible. Sustainable society-environment interactions entail interacting in ecological balance with the environment. One major impact of the aquaculture industry is the organic matter enrichment of the seafloor. This calls for better understanding of its impacts across the diverse compartments of the sediment community that together constitute ecological functioning. NORCE current research contributes to our understanding of the impacts on macrofauna (large fauna) and microbes and their utility as bio-monitors in Norwegian aquaculture. However, although meiofauna (smaller fauna, especially free-living nematodes) may be resilient and dominant in aquaculture impacted sediment, their diversity response remains unknown due to absence of taxonomic expertise in Norway. Dr Lampadariou will bring in this expertise and for the first time allow a comparison of how meiofauna species responses compare to the other well-known biotic compartment responses and utility as bio-monitors of aquaculture impacted sediments in Norway. Furthermore, his collaboration in NORCE geochemical experiments looking at the dynamics and footprint of aquaculture derived organic matter in sediments will prepare for future similar analysis in Mediterranean fish farms. This is an excellent opportunity to examine ecological functioning in aquaculture impacted seafloors in contrasting ecosystems: the oligotrophic Mediterranean versus eutrophic Norwegian marine ecosystems. Understanding these responses is an important step towards the assessment and mitigation of aquaculture pollution in our oceans.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning